กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดรับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงินและการลงทุน

วิชาเอกการตลาด

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิชาเอกการจัดการไมซ์

สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์