กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ

มุ่งเน้นการขับเคลื่อนผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และบุคลากรวิชาชีพ(บัญชี) ที่มีคุณภาพโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยบุคลากรที่หลากหลายสาขาวิชาที่มีศักยภาพ พร้อมทรัพยากรที่เกื้อหนุน ส่งเสริมและสนับสนุน ความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนด้วยทำเลที่ตั้งในศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศด้านการบริหารจัดการ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

1.สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
2.สร้างบัณฑิต นักบริหาร และผู้ประกอบการที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และรองรับการเป็นพลเมืองโลก โดยประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
3.พัฒนาคณะให้เป็นชุมชนแห่งความรู้ด้านการบริหารจัดการ ในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน และร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเป็นธรรมบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
4.พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

คุณค่าร่วม

PRIDE

P : Professionalism ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

R : Research แก้ปัญหาด้วยแนวทางการวิจัย

I : Integrity ยึดถือหลักคุณธรรม

D : Diversity แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์การจัดการที่หลากหลายอย่างบูรณาการ

E : Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

อัตลักษณ์

FMS

Flexibility : ความยืดหยุ่น

Merit : คุณธรรมจริยธรรม

Smart : เก่ง

เอกลักษณ์

คณะที่บูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และการบัญชีที่เป็นหนึ่ง

สมรรถนะหลัก

1.ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
2.ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยผ่านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ