กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ

มุ่งเน้นการขับเคลื่อนผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และบุคลากรวิชาชีพ(บัญชี) ที่มีคุณภาพโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยบุคลากรที่หลากหลายสาขาวิชาที่มีศักยภาพ พร้อมทรัพยากรที่เกื้อหนุน ส่งเสริมและสนับสนุน ความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนด้วยทำเลที่ตั้งในศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศด้านการจัดการ”

พันธกิจ

สร้างบัณฑิต นักบริหาร และผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้นำ มีสมรรถนะดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ด้วยหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ และบริการวิชาการ ในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณค่าร่วม

PRIDE

P : Professionalism ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

R : Research แก้ปัญหาด้วยแนวทางการวิจัย

I : Integrity ยึดถือหลักคุณธรรม

D : Diversity แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์การจัดการที่หลากหลายอย่างบูรณาการ

E : Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

อัตลักษณ์

FMS

Flexibility : ความยืดหยุ่น

Merit : คุณธรรมจริยธรรม

Smart : เก่ง

เอกลักษณ์

คณะที่บูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นหนึ่ง

สมรรถนะหลัก

  1. ความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร์การจัดการ
  2. ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ ท้าทาย และแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่