กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอก

อาจารย์อาลาวี ลาเต๊ะ

วุฒิการศึกษา :

Master of Engineering (Logistics and Supply Chain Engineering), Prince of Songkla University, Thailand, 2561

ความเชี่ยวชาญ :

– การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
– การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
– การวางแผนการขนส่งในระบบสารสนเทศ

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7875
alawee.l@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Alawee Lateh*,Sakesun Suthammanon,Nikorn Sirivongpisal(2018)Solving a Vehicle Routing Problem with Time Window for Transportation Service Planning for Elderly People: A Case Study of Hatyai District Songkhla Province,Princess of Naradhiwas University Journal,117-131 pg.

 

อาลาวี ลาเต๊ะ*, เสกสรร สุธรรมานนท์, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล. 2560. การกำหนดทำเลที่ตั้งในการให้บริการขนส่งสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเดินทางไปยังโรงพยาบาล กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML 2017) ครั้งที่ 17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 19 – 23 ตุลาคม 2560. หน้า 591-597

 

วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว,อาลาวี ลาเต๊ะ,ธนิต พงษ์พันธ์,นฤมล โชติช่วง และกนกวรรณ บัวคีรี(2561). การจำลองสถานการณ์ระบบการให้บริการลูกค้าในโรงอาหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. การประชุมวิชาการการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561.23-24 เมษายน 2561 ชลบุรี.หน้า 33-38

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล

วุฒิการศึกษา :

บธ.ด. (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561

ความเชี่ยวชาญ :

– การจัดการโลจิสติกส์
– การจัดการเชิงกลยุทธ์

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7923
wachiraporn.c@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์พาศ. 2545. “กิจการพาณิชยนาวีกับทางเลือกในการซื้อขายเรือ” วารสารวิทยาการจัดการ. 2 (ก.ค.-ธ.ค.), 31-39.

 

วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์พาศ. 2549. “องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ: อนุสัญญาและพิธีสาร” วารสารวิทยาการจัดการ. 1 (ม.ค.-มิ.ย.), 77-96.

 

วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล, เชาว์ โรจนแสง และสุภมาส อังศุโชติ. (2561) รูปแบบเชิงสาเหตุการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการขนส่งทางรถบรรทุกกับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าทางเรือในประเทศไทย วารสารวิทยาการจัดการ (35)2 กรกฎาคม-ธันวาคม) 55-80.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์พาศ. 2549. “ยุทธศาสตร์ท่าอากาศยานไทยเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของภาคใต้” การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 6 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่. 369- 377.

 

วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์พาศ และจารุณี ขับกล่อม. 2551. “การศึกษาประสิทธิผลการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในจังหวัดสงขลา” การนำเสนอผลงานศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 2 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2551. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

 

วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล และปิยพรรณ กลั่นกลิ่น 2552. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคต่อซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด และร้านขายของชำ ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” การนำเสนอบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม 2552. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอมเมอรัล จังหวัดเชียงใหม่

 

ทรงสิทธิ์ จันทร์ชูเพชร, ศรัณยู กาญจนสุวรรณ,วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล และปาลิดา สุทธิชี. (2562) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจ่ายสินค้าโดยใช้ระบบ Voice Picking และ RF Scanner การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 ประจําปี พ.ศ. 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 386 – 396.

 

เพ็ญนภา อินทะโร, วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล, ศรัณยู กาญจนสุวรรณ และปาลิดา สุทธิชี. (2562) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า Master and Child สําหรับสินค้าสด การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 ประจําปี พ.ศ. 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 397 – 407.

 

ศิรดา หัสนันท์, สุริยันต์ จอมธนชัย, ธัญดา แสงวิไล และวชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล (2563) การจัดเส้นทางการเดินรถ: กรณีศึกษาบริษัทแปรรูปอาหารทะเล การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่. หน้า 139-149.

อาจารย์ดนุพล ทิพย์พงศ์ (ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา :

MSc (Logistics and Supply chain management), University of Portsmouth, 2556

ความเชี่ยวชาญ :

– Logistics Management
– Inventory Management
– Operation Management

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7912
danuphon.t@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
อาจารย์สุริยันต์ จอมธนชัย

วุฒิการศึกษา :

M.E. (Industrial Management), Prince of Songkla University, 2015

ความเชี่ยวชาญ :

– การจัดการโลจิสติกส์

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7875
suriyan.j@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Supply Chain & Logistics), RMIT University Australia, 2560

ความเชี่ยวชาญ :

– Discrete-event simulation
– Agricultural logistics and Supply chain management
– Cold chain management

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7933
sarunyoo.k@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
อาจารย์พัลลภัช เพ็ญจำรัส

วุฒิการศึกษา :

Master of Business Administration, Prince of Songkla University Thailand, 2002

ความเชี่ยวชาญ :

– Logistics Entrepreneur
– Export-Import Management
– Tourism Logistics Management

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7932
pallapat.p@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
อาจารย์ปาลิดา สุทธิชี

วุฒิการศึกษา :

Master of Engineering (Logistics and Supply Chain Engineering), Prince of Songkla University

ความเชี่ยวชาญ :

– การจัดการโลจิสติกส์
– การจัดการการดำเนินงาน
– การจำลองเหตุการณ์ด้านโลจิสติกส์

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7916
suttishe.p@gmail.com
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ปาลิดา สุทธิชี, วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว และ นิกร ศิริวงศ์ไพศาล. (2562). “การจำลองสถานการณ์การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย กรณีศึกษา ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา”. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 13 (2) : 1-12

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

อาจารย์พริดา วิภูภิญโญ

วุฒิการศึกษา :

Msc. (Logistics and Supply Chain), Asian Institute of Technology, Thailand, 2015

ความเชี่ยวชาญ :

– Supply Chain contracts
– Digital Supply Chain

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7912
parida.w@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Wipoopinyo, P. (2018). The localization of trading fruits: the case of transaction between Hatyai and Sadao area, Songkhla, Thailand. Journal of Management Sciences, 36(2), 87-112.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –