กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรม/โครงการ/แสดงความยินดี

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการบริหารจัดการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Innovation Club, SET IC, SLC

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการบริหารจัดการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Innovation Club, SET IC, SLC

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ปฏิทินกิจกรรม

FMS Connect

FMS Connect

เราเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ

ด้านการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่
และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Data Analytics

เราสร้างผู้นำด้านบริหารจัดการ

ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและครบทุกด้านของการบริหาร
พร้อมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

เราเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ

ด้านการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Data Analytics

เราสร้างผู้นำด้านบริหารจัดการ

ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและครบทุกด้านของการบริหารพร้อมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

สถาบันการศึกษาชั้นนำ

เปิดสอนด้านการบริหารจัดการ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งแรกในภาคใต้

หลักสูตรทันสมัยมุ่งสู่สากล

ด้วยบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา ที่มีศักยภาพพร้อมถ่ายทอดความรู้

สนับสนุนการเรียนรู้

ด้วยสิ่งสนับสนุนการเรึยนรู้ด้วยตัวเองที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมให้บริการ

เปิดสอนในทุกระดับ

ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร

ปริญญาตรี 9 หลักสูตร ปริญญาโท 4 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร

ภาคใต้ 3 สาขาวิชา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันการศึกษาชั้นนำ

เปิดสอนด้านการบริหารจัดการ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งแรกในภาคใต้

หลักสูตรทันสมัยมุ่งสู่สากล

ด้วยบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา ที่มีศักยภาพพร้อมถ่ายทอดความรู้

สนับสนุนการเรียนรู้

ด้วยสิ่งสนับสนุนการเรึยนรู้ด้วยตัวเองที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมให้บริการ

เปิดสอนในทุกระดับ

ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร

ปริญญาตรี 9 หลักสูตร ปริญญาโท 4 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร

ภายใต้ 3 สาขาวิชา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สายตรงคณบดี

เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง

Loading