กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์

เวลาเปิด-ปิดบริการ
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น.
ช่วงสอบกลางภาค-ปลายภาค เวลา 10.00-24.00 น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ และช่วงปิดภาคการศึกษา

การให้บริการ แบ่งออกเป็น Zone ต่าง ๆ ดังนี้

Education Zone

          บริการคอมพิวเตอร์ ค้นคว้าหา ข้อมูล สื่อออนไลน์ เพื่อการศึกษาหาความรู้ นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สืบค้น และสื่อออนไลน์ทุกประเภท เพื่อการศึกษาหาความรู้ ได้ตลอดเวลาการเปิดให้บริการ

Tutoring Zone

        จำนวน 2 ห้อง เป็นพื้นที่เฉพาะกลุ่ม สำหรับนั่งอ่านหนังสือหลากหลายรูปแบบ ทำโปรเจคหรือติหนังสือเป็นกลุ่ม ให้บริการห้องสำหรับการทำงานกลุ่ม มีอุปกรณ์ จอทีวี สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ เปิดจองล่วงหน้า ใช้งานได้ 2 ชม./ครั้ง ขั้นต่ำกว่า 5 คนไม่เกิน 10 คน กลุ่มเดียวกันจองต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ครั้ง / วัน การจองห้องนักศึกษาจะต้องวางบัตรนักศึกษา ณ ห้องที่ทำการจองในเวลาที่จอง

Reading Zone

        สำหรับการอ่านหนังสืออย่างจริงจัง พื้นที่เฉพาะ เน้นการใช้สมาธิ งดใช้เสียงดัง มีพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือทั้งแบบเดียว และแบบกลุ่ม ให้บริการ การอ่านหนังสือ ทั่วไป  นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ตลอด เวลาเปิดให้บริการ

Multimedia Zone

      ห้องสำหรับการให้บริการ การประชุม การนำเสนองาน Project ต่าง ๆ ของนักศึกษา และเป็นห้องบันทึการสอนออนไลน์ บันทึก VDO การสอน สำหรับคณาจารย์ภายในคณะ