กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2535 เน้นวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารภาครัฐ ให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขัปญหาการบริหารของภูมิภาค พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านการบริหารขั้นสูงไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะความต้องการของท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค

        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2535 โดยเปิดสอนนอกเวลาราชการแก่นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน เน้นวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการบริหารของภูมิภาค พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านการบริหารขั้นสูงไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะความต้องการของท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้  และได้ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถตอบสนอง ความต้องการของหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับประโยชน์จากบุคลากรทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้การบริหารงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และจัดการเรียนการสอนที่ใช้ฐานความรู้จากการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถด้านการบริหารงานภาครัฐ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานภาครัฐได้อย่างเหมาะสม และในปี พ.ศ. 2542 มีการเปิดหลักสูตรขึ้นที่วิทยาเขตตรัง และได้ปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551

ทักษะวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

สร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

สร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย

รับฟังความเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร
แนวทางการประกอบอาชีพ
  • อาจารย์และนักวิจัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์
  • ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ในหน่วยงานของภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
  • ผู้บริหารและผู้นำหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน
  • นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม นักวิชาการศึกษา ฯลฯ
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 2 ปี
ข้อมูลติดต่อ

งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
0-7428-7848
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต