กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกการตลาดและการสื่อสาร

ประธานวิชาเอกการตลาด

ดร.ชัยชนะ อัมพรกลิ่นแก้ว

วุฒิการศึกษา :

PhD. (Management), College of Management, Mahidol University, 2566

ความเชี่ยวชาญ :

– consumer behavior
– customer commitment
– marketing research

ข้อมูลติดต่อ :

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
chaichana.am@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์

วุฒิการศึกษา :

บธ.ม. (การตลาด), ม.รังสิต, 2549

ความเชี่ยวชาญ :

– ที่ปรึกษาและการพัฒนาตลาด
– การวางแผนการตลาด
– การจัดและบริหารงานโครงสร้างองค์กร
– การตลาดอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7917
laphassawat.s@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

วีระวรรณ ศิริพงษ์.(2560). การใช้บัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสงขลา.วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 15(1), 59-72.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์,กมลรัตน์ สฤษฎีพีรพันธุ์ และมัทนชัย สุทธิพันธุ์.(2561).อิทธิพลของกระแสเงินสด ต่อความสามารถในการทำกำไร และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 5(2), 111-120.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์ ,ณัฏฐณิชา คล้ายแก้ว,ตติยา แซ่เจีย,ปิยรัตน์ ไชยถาวร ,สุดารัตน์ บุตรจริยะและมัทนชัย สุทธิพันธุ์,(2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับคุณภาพกำไรของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 12(1), 129-137.

 

Muttanachai Suttipun, Weerawan Siripong, On-anong Sattayarak, Jittima Wichianrak, and Sutira Limroscharoen, (2018). The Influence of Enterprise Risk Management on Firm Performance Measured by the Balanced Scorecard: Evidence from SMEs in Southern Thailand. ASR: CMU Journal of Social Sciences and Humanities (2018), 5(1), 33-53.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์, นิตินันท์ พราหมหันต์, ปนัดฐา พิมพกาญจน์, จิราภรณ์ ปัญญายิ่ง, สุชาวดี แสงศรี, อิศรา มาลาวัยจันทร์, และมัทนชัย สุทธิพันธุ์, (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา และผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 16(2), 173-190.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์, มัทนชัย สุทธิพันธุ์, ปทุมพร หิรัญสาลี, และลักขณา ดำชู, (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลการดำเนินงานของธุรกิจด้วยการวัดผลเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและย่อมในจังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 15(1), 134-153.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

วีระวรรณ ศิริพงษ์ ,ณัฏฐณิชา คล้ายแก้ว,ตติยา แซ่เจีย,ปิยรัตน์ ไชยถาวร ,สุดารัตน์ บุตรจริยะและมัทนชัย สุทธิพันธุ์,(2561). อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพกำไรของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีประจำปี 2561. 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561. ขอนแก่น.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์ ,มัทนชัย สุทธิพันธุ์,ปทุมพร หิรัญสาลี,และลักขณา ดำชู,(2562). อิทธิพลของขอการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและย่อมในจังหวัดสงขลา.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 30 – 31 พฤษภาคม 2562. ระนอง.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์, นิตินันท์ พราหมหันต์, จรัสศรี ทองร่วง, ชฏารัตน์ ทองคุปต์, ธนัชพร เสนา, วรพร โชคไพศาล, วัชรี จรูญวงศ์, อัญชิสา ช่วยทองและ มัทนชัย สุทธิพันธุ์. อิทธิพลของรายงานผู้บริหารในรายงานประจำปี ต่อผลการดำเนินงาน : กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (INCBAA 2020). วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม

วุฒิการศึกษา :

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

ความเชี่ยวชาญ :

– การบริหารธุรกิจ
– การตลาด

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7902
kuerkoon.s@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

– ไม่มีข้อมูล –

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ

วุฒิการศึกษา :

กต.ด. (การตลาด), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550

ความเชี่ยวชาญ :

– การตลาดดิจิทัล
– จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
– การพัฒนามาตรทางการตลาด

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7929
teerasak.j@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Marketing and Strategy) Cardiff University U.K., 2554

ความเชี่ยวชาญ :

– Marketing & Strategy
– Consumer Behavior
– Brand Community
– Branding

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7934
sumana.l@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
อาจารย์กันต์ฤทัย ชาญชัยชูจิต

วุฒิการศึกษา :

M.A. (Marketing), University of Hertfordshire, U.K., 2552

ความเชี่ยวชาญ :

– การตลาด

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7923
kanruthai.c@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. การจัดการ University Utara Malaysia, Malaysia, 2558

ความเชี่ยวชาญ :

– การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
– การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
– การสร้างตราสินค้า

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7927
sasiwemon.s@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม