กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

 • ไทย
 • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กรธุรกิจ พฤติกรรมองค์การ การบริหารการเงิน การบริหารการตลาด ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การตัดสินใจทางการบริหาร การจัดการเปรียบเทียบ สัมมนาปัญหาการจัดการทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจขนาดย่อ
แนวทางการประกอบอาชีพ
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • ผู้จัดการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ
 • นักวิจัยและนักพัฒนา
 • นักวิเคราะห์และบริหารองค์กร
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักการขาย
 • พนักงานบริการ
 • นักวิชาการและอาจารย์
 • อาชีพอิสระ
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียนปกติ และสหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รวม 129 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี