กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกการเงินและการลงทุน

ประธานวิชาเอกการเงินและการลงทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ จิระธำรง

วุฒิการศึกษา :

บธ.ม (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542

ความเชี่ยวชาญ :

– การบริหารการเงินองค์กร
– การเงินส่วนบุคคล

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7919
porntip.ki@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

กลางใจ แสงวิจิตร, ธนาวุธ แสงกาศนีย์ พรทิพย์ จิระธำรง พเนิน อินทะระ ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ และภูมิ ชี้เจริญ. (2562). การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและหลังเรียนรายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารหาดใหญ่วิชาการ 17(2). 127-141 .

 

พรทิพย์ จิระธำรง, กลางใจ แสงวิจิตร, พเนิน อินทะระ และนพวรรณ แมนน์. (2562). ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคล ของประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ Cognition and Behavior in Personal Financial Planning of People in Hatyai City. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WMS Journal of Management (ปีที่8 ฉบับที่2). 1-17 .

 

สาริษฐ์ โพธิ์ศรี, กลางใจ แสงวิจิตร, พรทิพย์ จิระธำรง, และพเนิน อินทะระ. (2559). ทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบในรูปสินเชื่อส่วนบุคคลของประชาชนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาการจัดการ 33(1). 159-185 .

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

พเนิน อินทะระ, พรทิพย์ จิระธำรง, ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ และจิรายุ หาญตระกูล. (2563). ผลกระทบของมูลค่าเพิ่ทางเศรษฐศาสตร์ และตัวชี้วัดทางบัญชีต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่. 1496-1510 .

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางใจ แสงวิจิตร, CFP®

วุฒิการศึกษา :

DBA. (Finance) Alliant International University, U.S.A., 2557

ความเชี่ยวชาญ :

– การเงินเชิงพฤติกรรม
– การเงินส่วนบุคคล
– Real Options

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7894
+66-9-9924-5145
klangjai.s@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Sarit Phosri, Klangjai Sangwichitr, Porntip Jirathumrong, and Panern Intara. (2016). Attitude toward Infomal Debt in Term of Personal Loans of Residents in Hat Yai, Songkhla Province. Journal of Management Sciences, 33(1), p. 159-185. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu/article/view/61579.

 

Porntip Jirathumrong, Panern Intara, Klangjai Sangwichitr, and Noppawan Mann. (2019). Cognition and Behavior in Personal Financial Planning of People in Hatyai City. Journal of Management, 8(2). P.1-17. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/184356

 

Klangjai Sangwichitr, Thanawut Saengkassanee, Porntip Jirathumrong, Panern Intara, Sansanee Sangsuwan, and Poom Cheejaroen. (2019). A Comparison of Knowledge and Behaviors of Prince of Songkla University Students in Personal Financial Planning Before and After Attending a Personal Finance Course. Hatyai Academic Journal, 17(2) : 127-141 Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/article/view/167310

 

Poonsuk Sirikururat, Klangjai Sangwichitr, Panern Intara, and Poom Cheecharoen. (2017). The Feasibility Study of Serviced Apartment Project on the Basis of Universal Design in Hatyai, Songkhla. Presented at National Conferences on Administration and Management, Prince of Songkla, Thailand.

 

Nattapol Khoothiratrakarn, Klangjai Sangwichitr, Thanawut Saengkassanee, and Noppawan Mann. (2018). Analysis of Investors’ Behavior and Asset Allocation Strategies in Hat Yai, Songkhla. Presented at National Conferences on Administration and Management, Prince of Songkla, Thailand.

 

Warat Limphanudom, Klangjai Sangwichitr, Thanawut Saengkassanee, and Panern Intara. (2019). Investors Behavior Towards High Dividend Stock in Stock Exchange Thailand. Presented at National Conferences on Administration and Management, Prince of Songkla, Thailand.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

วุฒิการศึกษา :

Ph.D (Management Sciences),Universite Montpellier ll france, 2551

ความเชี่ยวชาญ :

– การเงิน
– การลงทุน
– บริหารธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7897
thanawut.sa@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

กลางใจ แสงวิจิตร, ธนาวุธ แสงกาศนีย์, พรทิพย์ จิระธำรง, พเนิน อินมะระ, ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ และ ภูมิ ชี้เจริญ (2562). การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและหลังเรียนรายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารหาดใหญ่วิชาการ 17(2). 127-141

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

อาจารย์พเนิน อินทะระ (ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา :

บธ.ม. (การเงิน),สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552

ความเชี่ยวชาญ :

– การบริหารการเงิน

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7895
panern.i@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Sarit Phosri, Klangjai Sangwichitr, Porntip Jirathumrong, and Panern Intara. (2016). Attitude toward Infomal Debt in Term of Personal Loans of Residents in Hat Yai, Songkhla Province. Journal of Management Sciences, 33(1), p. 159-185. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu/article/view/61579.

 

Porntip Jirathumrong, Panern Intara, Klangjai Sangwichitr, and Noppawan Mann. (2019). Cognition and Behavior in Personal Financial Planning of People in Hatyai City. Journal of Management, 8(2). P.1-17. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/184356.

 

Klangjai Sangwichitr, Thanawut Saengkassanee, Porntip Jirathumrong, Panern Intara, Sansanee Sangsuwan, and Poom Cheejaroen. (2019). A Comparison of Knowledge and Behaviors of Prince of Songkla University Students in Personal Financial Planning Before and After Attending a Personal Finance Course. Hatyai Academic Journal, 17(2) : 127-141 Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/article/view/167310.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Poonsuk Sirikururat, Klangjai Sangwichitr, Panern Intara, and Poom Cheecharoen. (2017). The Feasibility Study of Serviced Apartment Project on the Basis of Universal Design in Hatyai, Songkhla. Presented at National Conferences on Administration and Management, Prince of Songkla, Thailand.

 

Warat Limphanudom, Klangjai Sangwichitr, Thanawut Saengkassanee, and Panern Intara. (2019). Investors Behavior Towards High Dividend Stock in Stock Exchange Thailand. Presented at National Conferences on Administration and Management, Prince of Songkla, Thailand.

 

Panern Intara. (2019). Debt Financing and performance of listed on SET50 of the Stock Exchange of Thailand (SET). The 6th National Innovation in Business Conference & Journal 2020 (pp. 173-187). Chiang Mai : Faculty of Business Administration Maejo University.

 

Panern Intara, Porntip Jirathamrong, Phannawat Wanganusorn and Chirayu Hantrakul. (2020). The Impact of Economic Value Added and Traditional Accounting Measures on Market Value Added: Evidence from Thai Commercial Banks. The 7th National Innovation in Business Conference & Journal 2020 (pp. 1496-1510). Chiang Mai : Faculty of Business Administration Maejo University.

อาจารย์ภูมิ ชี้เจริญ

วุฒิการศึกษา :

MSc Finance, University of Portsmouth, UK, 2016

ความเชี่ยวชาญ :

– การลงทุน
– การบริหารสินเชื่อ
– การเงินส่วนบุคคล
– การประเมินมูลค่า

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7882
poom.c@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

กลางใจ แสงวิจิตร, ธนาวุธ แสงกาศนีย์, พรทิพย์ จิระธำรง, พเนิน อินทะระ, ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ, และภูมิ ชี้เจริญ. (2562). การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและหลังเรียนรายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 17(2), 127-141.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

อาจารย์ศรรสนีย์ ทีปรักษพันธ์ (ลาศึกษาต่อ)
         

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ :

– กำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7874
sansanee.sa@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

กลางใจ แสงวิจิตร, ธนาวุธ แสงกาศนีย์, พรทิพย์ จิระธำรง, พเนิน อินทะระ, ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ และภูมิ ชี้เจริญ. (2562). การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและหลังเรียนรายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารหาดใหญ่วิชาการ 17(2). 127-141 .

 

Klangjai Sangwichitr, Thanawut Saengkassanee, Porntip Jirathumrong, Panern Intara, Sansanee Sangsuwan and Poom Cheechareon. (2019). A Comparison of Knowledge and Behaviors of Prince of Songkla University Students in Personal Financial Planning Before and After Attending Personal Finance Course. Hatyai Academic Journal 17(2). (pp. 127-141). Hatyai University.

Retrieved from : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/article/view/167310/155651

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

อาจารย์วงศ์ตะวัน  อุทุมรัตน์          

วุฒิการศึกษา :

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563

ความเชี่ยวชาญ :

– การเงิน
– การลงทุน

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7899
wongtawan.u@psu.ac.th
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Wongtawan Uthumrat. (2019). The Relationship between Stock Return, Economic Value Added and Earning Per Share: Evidence from Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (Excellent). The 11th National Graduate Research Conference (pp.680-689). Bangkok : Graduate School Ramkhamhaeng University