กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์

วุฒิการศึกษา :

Doctor of Philophy Organizational Psychology, Alliant International University USA, 2559

ความเชี่ยวชาญ :

– Organizational Psychology
– Business Management

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7925
natika.c@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

– ไม่มีข้อมูล –

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Chaiyanupong, N., Immelman, A., & Kaikaew, K. (2016). Local sustainable development approach in Thai Business. Paper presented in Wolrd Business and Social Science Research Conference, Bangkok, Thailand. p.4.

อาจารย์เมลินญาน์ ธนัยเมธาวัจน์

วุฒิการศึกษา :

MA (Human Resource Management), Middlesex University, 2556

ความเชี่ยวชาญ :

– การจัดการ

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7938
melinya.t@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ดร.กุลกานต์ เมเวส

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Management), RMIT University Australia, 2557

ความเชี่ยวชาญ :

– CSR
– HRM
– Occupational Psychology

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7924
kunlagan.b@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Sud-on, P.,Mewes, K. and Immelman, A.(2019). Drivers to venture creation among young entrepreneurs: Construct and instrument development, Full Paper presented and published at IBSSH-2019, Paper Proceeding Vol No-01, Issue 09.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

ดร.ศิรินุช ลอยกุลนันท์

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Management International Business and Strategy), University of Reading UK, 2015

ความเชี่ยวชาญ :

– Strategy
– SMEs

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7920
sirinuch.l@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
อาจารย์ธมนวรรณ  ด่านกิตติกุล

วุฒิการศึกษา :

M.A in Teaching English as an International Language, Prince of Songkla University, 2560

ความเชี่ยวชาญ :

– ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7856
wantam.dan@gmail.com
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Dankittikul, T., & Laohawiriyanon, C. (2017). Co-construction of grammatical knowledge among nonexperts through paper-based concordance. In C. Faikhamta, S. Ugsonkid, J. Ketsing & K. Boonchaythanasit (Eds.), The 3rd ASTEN conference: Teaching Competency Development: Issues, Innovations, & Initiatives(pp. 90-107). Bangkok: Kasetsart University.

 

Dankittikul, T., & Laohawiriyanon, C. (2018). Effect of paper-based concordance on Thai low proficiency English language learners’ logical connector knowledge. Veridian E-Journal International Humanities, Social Sciences and arts, 11(4), 61-78.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

Mr.Arno Immelman

วุฒิการศึกษา :

Master of Science Entrepreneurship and International Business, Northumbria University UK, 2559

ความเชี่ยวชาญ :

– Entrepreneurship
– Small Business Management
– Business/Corporate Communication

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7807
arno.i@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Immelman, A. T., Dankittikul, T., & Suttipun, M. (2020). An Influence of Lean Manufacturing Practices on Firm Performance Measured by Balanced Scorecard: A Case Study of Manufacturing Firms in Thailand. Asian Journal of Social Sciences and Management Studies, 7(3), 198-207.

 

Limroscharoen, S., Immelman, A.T., Chumchuen, J., Srasri, N., Montree, P. and Suttipun, M. How does corporate entrepreneurship strategy influence organisational performance of the small and medium-sized entreprises in the southernmost region of Thailand?: Through the lens of the balanced scorecard. Journal of Social Sciences and Humanities 4(2): 110-132. May 2019.

 

Sud-on, P.,Mewes, K. and Immelman, A.(2019). Drivers to venture creation among young entrepreneurs: Construct and instrument development, Full Paper presented and published at IBSSH-2019, Paper Proceeding Vol No-01, Issue 09.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

ดร.ทิติพร ณ นคร

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Management: Entrepreneurship and Strategy), University of Lancaster, UK, 2021

ความเชี่ยวชาญ :

– Entrepreneurship and Innovation

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7918
thitiporn.na@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

– ไม่มีข้อมูล –

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Meka-A-Pirak, J., Supanti, D., Na Nakorn, T., Chongphakdi, K., & Sattayarak, T. (2020, March). Does Psychological Capital Increase Work Engagement? A Key To Improving Organizational Citizenship Behavior. 2nd International and National Conference on Business Administration and Accountancy: INCBAA Conference 2020 (p. 15-23). Chiang Mai: Chiang Mai University.