กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ประธานวิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ดร.อรรถพร หวังพูนทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Information Sciences), University of Yamanashi, Japan

ความเชี่ยวชาญ :

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7911
attaporn.w@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ดร.รุชดี บิลหมัด

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Software Engineering), Dalian University of Technology, 2019

ความเชี่ยวชาญ :

– Soft Security
– Trust Management
– Reputation Systems
– Multi-Agent Systems

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7940
ruchdee.bi@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541

ความเชี่ยวชาญ :

– บริหารธุรกิจ
– ระบบสารสนเทศ
– เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7891
theerawat.h@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา สุวรรณโณ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Computer and Mechanical Information System Engineering), University of Yamanashi Japan, 2550

ความเชี่ยวชาญ :

– Data Mining
– Information Retrieval
– Information System for Tourism

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ดร.รัสรินทร์ หิรัณย์กัลยกร

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Informatics) University of Montpellier, FRANCE, 2008

ความเชี่ยวชาญ :

– Business Intelligence
– Data Mining
– Information Retrieval
– Management Information System

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7936
rasryne.h@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม