กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ประธานสาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ดร.อรรถพร หวังพูนทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Information Sciences), University of Yamanashi, Japan

ความเชี่ยวชาญ :

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7891
attaporn.w@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ดร.รุชดี บิลหมัด

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Software Engineering), Dalian University of Technology, 2019

ความเชี่ยวชาญ :

– Soft Security
– Trust Management
– Reputation Systems
– Multi-Agent Systems

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7940
ruchdee.b@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541

ความเชี่ยวชาญ :

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– ระบบสารสนเทศ
– เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7933
theerawat.h@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราวรรณ สำอางศรี

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541

ความเชี่ยวชาญ :

– Management Information System

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7915
jirawan.sa@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา สุวรรณโณ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Computer and Mechanical Information System Engineering), University of Yamanashi Japan, 2550

ความเชี่ยวชาญ :

– Data Mining
– Information Retrieval
– Information System for Tourism

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Information systems), University of Maryland, Baltimore County USA, 2545

ความเชี่ยวชาญ :

– การพัฒนาระบบสารสนเทศ
– เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
– การวิเคราะห์การเรียนรู้
– ระบบการจัดการการเรียนรู้
– ชุมชนออนไลน์
– การคิดเชิงประมวลผล

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7931
jantawan.n@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Noiwan, J. and Norcio, A. F. (2006) “Cultural Differences on Attention and Perceived Usability: Investigating Color Combinations of Animated Graphics”, International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 64, Issue 2, Pages 103-122 (February 2006).

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. (2563). ผู้หญิงก็เขียนโปรแกรมได้: ความแตกต่างระหว่างเพศในด้านพฤติกรรมการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกรดในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 6 มิถุนายน 2563.

 

Jantawan Piyawat. (2018). Sustainable Development of a Knowledge Management Online Community: Lessons Learned from 13 Years of GotoKnow.org. International Conference on Innovations in Interdisciplinary Research (ICIIR). Suratthani Rajabhat University, Suratthani, Thailand. Dec 13-14, 2018. Pages 91-102.

 

Jantawan Piyawat. (2018). Thailand Education Reform: A Web Content Analysis of Thailand’s Largest Online Community in Education. The 5th National and 3rd International Conference on Education (NICE) 2018. Prince of Songkla University, Phuket, Thailand. July 5-7, 2018. Pages 144-153.

 

จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. (2561). 12 ปีของ GotoKnow.org: การวิเคราะห์ระยะยาวของเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและการใช้งานมาก. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561. หน้า 424-439.

 

สุนทรี แซ่ตั่น, จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ยุวนุช ทินนะลักษณ์ (2555). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์ GotoKnow.org. ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4 (หน้า 587-599).

 

Noiwan, J., Piyawat, T., and Norcio, A.F. (2005) “Computer Attitude and Computer Self-Efficacy: A Case Study of Thai Undergraduate Students”, HCI International 2005, Las Vegas, USA.

 

Piyawat, T., Noiwan, J., and Norcio, A. F. (2005) “Usability Testing of BlogExpress: Blog Reader Software as a Knowledge Management Tool”, HCI International 2005, Las Vegas, USA.

 

Noiwan, J., and Emurian, H.H. (2001) Effects of target density and graphics presentation style on search time and reports of usability and preference, In M. Khosrowpour (Ed.) Managing Information Technology in a Global Economy, Hershey: Idea Group Publishing, 134-138.

 

Noiwan, J. and Norcio, A. F. (2001) Designing for Effective Information Presentation: The Effects of Cultural Differences on Speed, Accuracy, and Perceptions on Usability and Aesthetics, Proceedings of the HCI International 2001 Conference, Volume 1 – Usability Evaluation and Interface Design: Cognitive Engineering, Intelligent Agents, and Virtual Reality, 115-119.

 

Noiwan, J., Piyawat, T., and Norcio, A. F. (2001) The Impact of Culture in Designing Web-Based Systems, Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 913-918.

 

Noiwan, J., Piyawat, T., and Norcio, A. F. (2001) Between-Page Banner Advertising (BePBA) on the Web: A Solution Where Usability and Advertising Meet, Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 919-924.

 

Piyawat, T., Noiwan, J., and Norcio, A. F. (2001) Navigation is Law: The Conceptual Architecture for Layered Web-based Information Systems, Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 1011-1012.

 

Piyawat, T., Noiwan, J., and Norcio, A. F. (2001) Measuring Web Navigational Capability Using Paths, Distances, Loops, and Routes – the WebStruct Tool, Proceedings of the WebNet 2001–World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 1013.

 

Zaphiris, P. (chair), Noiwan, J., Kurniawan, S. H., and Karoulis, A. (2001) Panel on Special Topics of Web Usability. Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 1392-1395.