กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอก

ดร.รุชดี บิลหมัด

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Software Engineering), Dalian University of Technology, 2019

ความเชี่ยวชาญ :

– Soft Security
– Trust Management
– Reputation Systems
– Multi-Agent Systems

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7940
ruchdee.b@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541

ความเชี่ยวชาญ :

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– ระบบสารสนเทศ
– เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7933
theerawat.h@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราวรรณ สำอางศรี

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541

ความเชี่ยวชาญ :

– Management Information System

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7915
jirawan.sa@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา สุวรรณโณ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Computer and Mechanical Information System Engineering), University of Yamanashi Japan, 2550

ความเชี่ยวชาญ :

– Data Mining
– Information Retrieval
– Information System for Tourism

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Information systems), University of Maryland, Baltimore County USA, 2545

ความเชี่ยวชาญ :

– การพัฒนาระบบสารสนเทศ
– เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
– การวิเคราะห์การเรียนรู้
– ระบบการจัดการการเรียนรู้
– ชุมชนออนไลน์
– การคิดเชิงประมวลผล

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7931
jantawan.n@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Noiwan, J. and Norcio, A. F. (2006) “Cultural Differences on Attention and Perceived Usability: Investigating Color Combinations of Animated Graphics”, International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 64, Issue 2, Pages 103-122 (February 2006).

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. (2563). ผู้หญิงก็เขียนโปรแกรมได้: ความแตกต่างระหว่างเพศในด้านพฤติกรรมการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกรดในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 6 มิถุนายน 2563.

 

Jantawan Piyawat. (2018). Sustainable Development of a Knowledge Management Online Community: Lessons Learned from 13 Years of GotoKnow.org. International Conference on Innovations in Interdisciplinary Research (ICIIR). Suratthani Rajabhat University, Suratthani, Thailand. Dec 13-14, 2018. Pages 91-102.

 

Jantawan Piyawat. (2018). Thailand Education Reform: A Web Content Analysis of Thailand’s Largest Online Community in Education. The 5th National and 3rd International Conference on Education (NICE) 2018. Prince of Songkla University, Phuket, Thailand. July 5-7, 2018. Pages 144-153.

 

จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. (2561). 12 ปีของ GotoKnow.org: การวิเคราะห์ระยะยาวของเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและการใช้งานมาก. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561. หน้า 424-439.

 

สุนทรี แซ่ตั่น, จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ยุวนุช ทินนะลักษณ์ (2555). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์ GotoKnow.org. ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4 (หน้า 587-599).

 

Noiwan, J., Piyawat, T., and Norcio, A.F. (2005) “Computer Attitude and Computer Self-Efficacy: A Case Study of Thai Undergraduate Students”, HCI International 2005, Las Vegas, USA.

 

Piyawat, T., Noiwan, J., and Norcio, A. F. (2005) “Usability Testing of BlogExpress: Blog Reader Software as a Knowledge Management Tool”, HCI International 2005, Las Vegas, USA.

 

Noiwan, J., and Emurian, H.H. (2001) Effects of target density and graphics presentation style on search time and reports of usability and preference, In M. Khosrowpour (Ed.) Managing Information Technology in a Global Economy, Hershey: Idea Group Publishing, 134-138.

 

Noiwan, J. and Norcio, A. F. (2001) Designing for Effective Information Presentation: The Effects of Cultural Differences on Speed, Accuracy, and Perceptions on Usability and Aesthetics, Proceedings of the HCI International 2001 Conference, Volume 1 – Usability Evaluation and Interface Design: Cognitive Engineering, Intelligent Agents, and Virtual Reality, 115-119.

 

Noiwan, J., Piyawat, T., and Norcio, A. F. (2001) The Impact of Culture in Designing Web-Based Systems, Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 913-918.

 

Noiwan, J., Piyawat, T., and Norcio, A. F. (2001) Between-Page Banner Advertising (BePBA) on the Web: A Solution Where Usability and Advertising Meet, Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 919-924.

 

Piyawat, T., Noiwan, J., and Norcio, A. F. (2001) Navigation is Law: The Conceptual Architecture for Layered Web-based Information Systems, Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 1011-1012.

 

Piyawat, T., Noiwan, J., and Norcio, A. F. (2001) Measuring Web Navigational Capability Using Paths, Distances, Loops, and Routes – the WebStruct Tool, Proceedings of the WebNet 2001–World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 1013.

 

Zaphiris, P. (chair), Noiwan, J., Kurniawan, S. H., and Karoulis, A. (2001) Panel on Special Topics of Web Usability. Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 1392-1395.

ดร.อรรถพร หวังพูนทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Information Sciences), University of Yamanashi, Japan

ความเชี่ยวชาญ :

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7891
attaporn.w@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
ดร.กนกวรรณ  วัตกินส์

วุฒิการศึกษา :

Doctor of Information Technology (Information Technology) Murdoch University, Western Australia, Australia 2014

ความเชี่ยวชาญ :

Data Mining, Data analytics, Big Data Analysis, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Machine Learning and Tourism.

ข้อมูลติดต่อ :

+66-9362-03930
kanokwan.watkins@gmail.com
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

[P1] K. Kongsakun and C. C. Fung, “Neural Network Modelling for an Intelligent
Recommendation System Supporting SRM for Universities in Thailand” In WSEAS
TRANSACTIONS on COMPUTERS. Issue 2, Vol 11, February 2012, pp.34-44.
[P2] K. Kongsakun, J. Kajornrit and C. C. Fung, Neural Network Modelling for an
Intelligent Recommendation System Supporting SRM for Universities in Thailand. In
The Asian International Journal of Science and Technology in Production and
Manufacturing Engineering (AIJSTPME), July – September, 2012, Vol. 5, No. 3
[P3] K.Watkins, N. Napayap, C.C. Fung, “An Association Rule Modeling For a Programme and Activity Recommendation System Supporting Student Counselling Management for Universities in Thailand”, International Journal of Computing, Communication and Instrumentation Engineering(IJCCIE) (Online), http://ijccie.iieng.org/journals_pdf/19 [April, 2016]

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

[P4] K. Kongsakun, J. Kajornrit and C.C. Fung, Understanding Student Relationship Management and Its effects on University students. In the Postgraduate Electrical Engineering and Computing Symposium (PEECS 2009), Perth, Australia. October 2009.
[P5] K. Kongsakun, and C.C. Fung, a Recommendation System for Student Relationship Management. In Proceeding of the 8th International Conference on E-Business (INCEB 2009), Bangkok, Thailand, 28th-29th October 2009.
[P6] K. Kongsakun, C. C. Fung, S. Borirug and W. Philuek, An Intelligent
Recommendation System Framework for Student Relationship Management. In Proceedings of the “World Academy of Science, Engineering and Technology”, Penang, Malaysia, volume 62, February 2010.
[P7] K. Kongsakun and C. C. Fung, Developing an Intelligent Recommendation System for a Private University in Thailand. In Proceedings of the International Association for Computer Information Systems (IACIS), Las Vegas, USA, 6-9 October, 2010.
[P8] K. Kongsakun, J. Kajornrit and C. C. Fung, Neural Network Modelling for an
Intelligent Recommendation System Supporting SRM for Universities in Thailand. In Proceedings of the 8th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT), Pattaya city, Thailand, 9-10 May, 2012.
[P9] K. Kongsakun, Tuchtawan Chanakul and C. C. Fung, Decision Tree Modelling for an Intelligent Recommendation System Supporting SRM for Universities in Thailand. In Proceeding of the International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT’2012), Bangkok, Thailand, 16-17 June, 2012.
[P10] K. Kongsakun, Prediction of Likelihood of Overall Results from Freshmen Using a Combined Classifier in a Recommendation System. In Proceeding of the Postgraduate Electrical Engineering and Computing Symposium (PEECS 2012), Curtin University, WA, Australia, 9 November 2012.
[P11] S.Borirug, C.C.Fung and K.Kongsakun, An Investigation On The Performance Of Four Learning Instruction Designs In Virtual Experiential Learning For Educationing Thai Youths On Traffic Rules, In Proceeding of 2012 4th International Conference of Computer Technology and Development (ICCTD 2012), Bangkok, Thailand, November 2012.
[P12] K. Kongsakun, C.C. Fung and K.W. Wong, Drop-out Identification model using Data Mining for an Intelligent Recommendation System for Universities in Thailand. In Proceeding of the Hatyai Symposium 2013, Songkla, Thailand, 10 May 2013.
[P13] K. Kongsakun, An improved recommendation model using linear regression and clustering for a private university in Thailand. In Proceeding of the International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC 2013),Tianjin, China, 14-17 July 2013.
[P14] K. Watkins, “An Improved Recommendation Models on Grade Point Average Prediction and Prograduate Identification using Data Mining”, Advances in Neural Networks, Fuzzy Systems and Artificial Intelligence, Gdansk, Poland, May 15-17, 2014.
[P15] T. Ketamon, P. Cheb-Buenner and K.Watkins, “Online Language of Persuasion: A Case Study of Sunsilk Hair Care Products Advertising”, 7th International Conference on Humanities and Social Sciences” ASEAN 2015:Challenges and Opportunities(Proceeding)”, Songkhla, Thailand, June 5-6, 2015.
[P16] K.Watkins, N. Napayap, C.C. Fung, “An Association Rule modeling for a Programme and Activity Recommendation System Supporting Student Counseling Management for Universities in Thailand”, 2015 International Conference on Innovative Technologies and Advanced Computing (ICIAC-15), Phuket, Thailand, 28-29 July 2015.
[P17] T. Kirotsin, K.Watkins and C. Thongkamkaew, “Customer Satisfaction in Repurchasing and Word-of-Mouth behavior in Entertainment Industry in Thailand”, The 7th Hatyai National and International Conference), Songkhla, Thailand, 23 June 2016.
[P18] M. Watkins, K. Watkins and N. Napayap, “Data Mining in classroom”, The 7th Hatyai National and International Conference), Songkhla, Thailand, 23 June 2016.
[P19] K. Watkins, N. Napayap, Thananed Jirasukprasert ,“Intelligent Recommendation Systems using Data Mining techniques for Education Analytics for University Students in Thailand,”, International STEM Education 2017(iSTEM Ed 2017), Chaingmai, Thailand, 12-14 July 2017.
[P20] M.Watkins, K. Watkins, N. Napayap and C. Thongkamkaew4 ,“An Intelligent Product Offer Recommendation System for Retail Business”, The 11th Hatyai National and International Conference , Songkhla, Thailand, 17 July 2020.