กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานกายภาพและระบบนิเวศ

งานคลัง การเงิน และพัสดุ

งานยุทธศาสตร์ บริหารรายได้ และนวัตกรรมสารสนเทศ

ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยด้านธุรกิจอัจฉริยะ
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้