กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาคมศิษย์เก่า

คุณสยาม สุวรรณรัตน์

พ.ศ. 2566 – 2568

คุณประสิทธิ์  โรจนภากุล

พ.ศ. 2565 – 2566

คุณจิตชัย นิมิตปัญญา

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564

คุณยุทธนา อร่ามเจริญ

พ.ศ. 2558 – 2559

คุณประพันธ์ บุณยเกียรติ

พ.ศ. 2556 – 2557

คุณปรัชญา พฤกษวาล

พ.ศ. 2553 – 2555

ชมรมศิษย์เก่า

คุณภูวสิษฏ์ (ประสาน) สุขใส

ประธานชมรมคนที่ 5

พ.ศ. 2548 – 2552

พลโทไสว จันทนะ

ประธานชมรมคนที่ 4

พ.ศ. 2545

ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล

ประธานชมรมคนที่ 3

พ.ศ. 2531 – 2533

คุณสุวรรณดี รัศมีมณฑล

ประธานชมรมคนที่ 2

พ.ศ. 2529 – 2530

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา

ประธานชมรมศิษย์เก่าคนแรก

พ.ศ. 2527 – 2528