กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

Updated October 2023

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อปี 2552 เป็นหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในภาคใต้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมุ่งการพัฒนานักศึกษาที่สามารถตอบความต้องการของโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของพื้นที่ได้

       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดและการประยุกต์ความรู้ผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับสถานการณ์จริง ดังนั้นจำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีจึงอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเพื่อให้สามารถสร้างบรรยากาศการศึกษาที่เป็นกันเอง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นอกจากนั้น หลักสูตรฯให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา ดังจะเห็นได้จากการที่หลักสูตรฯมีกระบวนการคัดสรรผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาผลการประเมินจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ถ้ามี) และมีการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ เนื่องจากเป็นหลักสูตรฯ ที่มีจำนวนปริมาณนักศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละชั้นปีจึงเอื้อต่อการดูแลเป็นรายบุคคล ทำให้การสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาผ่านกระบวนการทั้งที่เป็นทางการ (การประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อสอบถามความคิดเห็นหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา) และไม่เป็นทางการ(การสอบถามพูดคุยเมื่อพบนักศึกษาและนักศึกษาเองสามารถฝากความคิดเห็นไว้ที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ หรือที่อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้ตลอด) จากนั้นความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตรฯ ในการประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงอาจกล่าวได้ว่าจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยผนวกกับการที่หลักสูตรฯ มีจำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งของหลักสูตรฯ ทำให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด รับฟังความคิดเห็นเพื่อการนำมาปรับปรุงได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes)

To use research process to solve business management problems systematically

ใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ

To understand and apply the principle of business management

เข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการจัดการธุรกิจ

To express behaviors that adhere to the morality, ethics and social responsibility of the multicutural ASEAN region

มีการแสดงออกถึงการยึดมั่นในหลักคุณธุรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของภูมิภาคอาเซียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

To participate in a team, talking the leadership role when required

มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม และสามารถเป็นผู้นำได้เมื่อมีเหตุจำเป็น

To communicate in English correctly and succinctly

สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

To apply information technology for learning, research and communication

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การวิจัย และการสื่อสาร

To develop a business plad to meet the needs of ASEAN markets

พัฒนาแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียน

โครงสร้างหลักสูตร
แนวทางการประกอบอาชีพ
  • พนักงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วนและ/หรือผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกสาร/ภาครัฐ
  • ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และ/หรือ เจ้าของกิจการ
  • อาจารย์สาชาวิชาบริหารธุรกิจ
  • นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 2 ปี
ข้อมูลติดต่อ

งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
0-7428-7854
IMBA PSU Thailand
https://www.imba-fmspsu.com/