กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประธานวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ดร.ทิติพร ณ นคร

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Management: Entrepreneurship and Strategy), University of Lancaster, UK, 2021

ความเชี่ยวชาญ :

– Entrepreneurship and Innovation

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7918
thitiporn.na@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

– ไม่มีข้อมูล –

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Meka-A-Pirak, J., Supanti, D., Na Nakorn, T., Chongphakdi, K., & Sattayarak, T. (2020, March). Does Psychological Capital Increase Work Engagement? A Key To Improving Organizational Citizenship Behavior. 2nd International and National Conference on Business Administration and Accountancy: INCBAA Conference 2020 (p. 15-23). Chiang Mai: Chiang Mai University.

ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์

วุฒิการศึกษา :

Doctor of Philosophy Organizational Psychology, Alliant International University USA

ความเชี่ยวชาญ :

– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– จิตวิทยาองค์กร
– พฤติกรรมองค์กร

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7925
natika.c@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

– ไม่มีข้อมูล –

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Chaiyanupong, N., Immelman, A., & Kaikaew, K. (2016). Local sustainable development approach in Thai Business. Paper presented in Wolrd Business and Social Science Research Conference, Bangkok, Thailand. p.4.

ดร.กุลกานต์ เมเวส

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Management), RMIT University Australia, 2557

ความเชี่ยวชาญ :

– การจัดการ
– CSR
– Occupational Psychology

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7924
kunlagan.b@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Sud-on, P.,Mewes, K. and Immelman, A.(2019). Drivers to venture creation among young entrepreneurs: Construct and instrument development, Full Paper presented and published at IBSSH-2019, Paper Proceeding Vol No-01, Issue 09.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอก

ดร.ศิรินุช ลอยกุลนันท์

วุฒิการศึกษา :

Ph.D (International Business and Strategy), University of Reading UK, 2015

ความเชี่ยวชาญ :

– Strategy
– SMEs

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7920
sirinuch.l@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
อาจารย์กาญจนาถ จงภักดี

วุฒิการศึกษา :

M.A. (Human Resource Management), Middlesex University, 2556

ความเชี่ยวชาญ :

– การจัดการ

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7938
Kanjanat4@hotmail.com
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม