กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีการศึกษา 2548 - ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2563

นายสหัสวรรษ ชัยยะจิตร

ปีการศึกษา 2562

นายวีรกิตติ์ โชติปิติทวีพงษ์

ปีการศึกษา 2561

นายจิรเมธ ไหมทอง

ปีการศึกษา 2560

นายเจษฎา เกษตรเกษรา

ปีการศึกษา 2559

นายเตชิต สุนทรภู่อารักษ์

ปีการศึกษา 2558

นายอนิรุติ บุญทา

ปีการศึกษา 2557

นายพีรภาส สองเมือง

ปีการศึกษา 2556

นายอัฐพล ไกรนุกูล

ปีการศึกษา 2555

นางสาวลาอัลลา ดารากัย

ปีการศึกษา 2554

นางสาวชนาธิป ไชยภูมิ

ปีการศึกษา 2553

นายประภัสสร กาพย์เกิด

ปีการศึกษา 2552

นางสาวนฤมล ลำธารทรัพย์

ปีการศึกษา 2551

นายณัฐวัช ทองมณี

ปีการศึกษา 2550

นางสาวจิตจัณ สาระสิโรจน์

ปีการศึกษา 2549

นายวุฒิพงศ์ จันทร์ศรีนวล

ปีการศึกษา 2548

นายดนุช นาคสง่า

ปีการศึกษา 2533 - 2547

ปีการศึกษา 2547

นายวรพจน์ ตันติวุฒิพงศ์

ปีการศึกษา 2546

นายประวิทย์ จินตระวี

ปีการศึกษา 2545

นายกริชนาวิน ทองส่งโสม

ปีการศึกษา 2544

นายวิโรจน์ วงศ์รักษา

ปีการศึกษา 2543

นายธนกฤต วิมลสุทธิกุล

ปีการศึกษา 2542

นายจีรศักดิ์ บุญยก

ปีการศึกษา 2541

นางสาวอัมพร แซ่ลิ่ม

ปีการศึกษา 2540

นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย

ปีการศึกษา 2539

นายสุธภณ พรวิลาศศิริ

ปีการศึกษา 2538

นายเอกสิทธิ์ วิกรานธนกุล

ปีการศึกษา 2537

นายวรเวทย์ ตรงชาติ

ปีการศึกษา 2536

นายอนุสิษฎ์ ยางสูง

ปีการศึกษา 2535

นายจารุชาติ แร่ทอง

ปีการศึกษา 2534

นางสาวกิตติมา ศักดิ์ศรีบวร

ปีการศึกษา 2533

นายวิชญะ คณานุรักษ์

ปีการศึกษา 2519 - 2532

ปีการศึกษา 2532

นายวิสูตร สุขวัฒน์

ปีการศึกษา 2531

นายสายันต์ บุญวงศ์

ปีการศึกษา 2530

นายรุ่งเรือง ดำมุสิก

ปีการศึกษา 2529

นายสุดใจ ทองฉิม

ปีการศึกษา 2528

นางสาวชาลินี สุทเธนทร์

ปีการศึกษา 2527

นายเผดิมเดช มั่งคั่ง

ปีการศึกษา 2526

นายธนฤทธิ์ พันธุ์เมธา

ปีการศึกษา 2525

นายสุพัฒน์ โนจิตต์

ปีการศึกษา 2524

นายกำราบ พานทอง

ปีการศึกษา 2523

นายบรรจง นะแส

ปีการศึกษา 2522

นายบรรจง เธียรสถิตธรรม

ปีการศึกษา 2521

นายประพันธ์ บุญยเกียรติ

ปีการศึกษา 2520

นายภากร เกษตรสุวรรณ

ปีการศึกษา 2519

นายสุพจน์ โกวิทยา