กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

รับปริญญา 64

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
Graduation ceremony schedule Academic Year 2021
ข้อปฎิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Rules of conduct for the graduation of graduates Prince of Songkla University
งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน คณะวิทยาการจัดการจัดการ
Student Development and Supporting Work Division
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาฯ ม.อ.
Registrar's Division, EILA, PSU