กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่งและการกระจายสินค้า การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง การบริหารการจัดหา การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ธุรกิจพาณิชยนาวี การฝึกงานทางด้านโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แนวทางการประกอบอาชีพ
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์
  • เจ้าหน้าที่วางแผนระบบโลจิสติกส์
  • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  • อาชีพอิสระ
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียนปกติ และสหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รวม 129 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี