กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกการจัดการไมซ์

ประธานวิชาเอกการจัดการไมซ์

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ 

วุฒิการศึกษา :

Doctor of Philosophy Tourism and MICE Management, Western Sydney University Australia, 2019

ความเชี่ยวชาญ :

– MICE Management
– Customer Service Standards
– Muslim-friendly Amenities
– Venue Operation
– Sustainable Event Practices

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7904
songsin.t@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Teerakunpisut, S, Wen, J, Matthews, A, Picken, F. Interactions Between Muslim and non-Muslim travelers. Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility – Routledge. (In progress)

Teerakunpisut, S. Events Management. (In progress)

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Teerakunpisut, S. (2013). An Investigation on Micro and Small Hotel Enterprises (MSHEs) Development Indicators Using the Balanced Scorecard (BSC): Songkhla Province. The 4th National Conference on Administration and Management: (pp. 224-232). 20-21 June 2013, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.

 

Teerakunpisut, S. (2016). The Perspectives of MICE Workers in Southern Thailand on the Needs of Islamic Clientele. Proceedings of CAUTHE International Conference: (pp. 356-379). 9-11 February 2016, Sydney, Australia.

 

Teerakunpisut, S. (2018). Muslim Customers’ Perceptions of Halal-Friendly Amenities in the Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) Industry in Southern Thailand. Proceedings of the 24th Asia Pacific Tourism Association Conference: (pp. 200-204). 3-6 July 2018, Cebu, Philippines.

Teerakunpisut, S. (2018). Muslim and Buddhist Venue Staff Knowledge of Islam and Their Views on Religious Diversity in the MICE Industry in Southern Thailand. Proceedings of the International Conference on Halal Innovations in Products and Services: (pp. 151-153). 13-14 July 2018, Songkhla, Thailand.

 

Teerakunpisut, S. (2018). The Provision of Islamic Hospitality Service through the Lens of Muslim and Buddhist Employees in the MICE Industry in Southern Thailand. Proceedings of the 1st International MICE Conference and Forum: (pp. 214-220). 29-30 August 2018, Bangkok, Thailand.

 

Teerakunpisut, S. (2018). Evaluating Faith-Based Service Delivery in the MICE Industry in Southern Thailand. Proceedings of the 5th International Conference, Thailand Halal Assembly (THA), Chulalongkorn University: (pp. 146-151). 14-16 December 2018, Bangkok, Thailand.

 

Bunlueng, P, Teerakunpisut, S, and Binmad, R. (2018) Smart MICE City Development for Muslim Business Travellers in Southern Thailand. Proceedings of the 5th International Conference, Thailand Halal Assembly (THA), Chulalongkorn University: (pp. 152-156). 14-16 December 2018, Bangkok, Thailand.

 

Teerakunpisut, S. (2019). Developing a Guideline for MICE Venues which are in Harmony with Muslim Faith in Thailand. Proceedings of the 25th Asia Pacific Tourism Association Conference: (pp. 523-526). 1-4 July 2019, Danang, Vietnam.

 

Teerakunpisut, S. (2019). Carrying Capacity Analysis for the MICE Industry in Songkhla, Thailand. Proceedings of the 2nd International MICE Conference and Forum (IMCF2019): 28-30 August 2019, Chiang Mai, Thailand.

 

Teerakunpisut, S, Binmad, R, and Bunlueng, P. (2019). Venue Manager and Islamic Exhibitor Preferences for Muslim-friendly Mobile Application in the MICE Industry in Thailand. Proceedings of the International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC), the 12th Halal Science, Industry and Business International (HASIB). Thailand Halal Assembly (THA), Chulalongkorn University: (pp. 122-131). 20-22 December 2019, Bangkok, Thailand.

 

Teerakunpisut, S. (2020). Songkhla Roadmap to MICE City. This paper will be published in the 4th National Conference on Administration and Management Proceeding: 6 June 2020, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.

 

Jareonvisan, J, Romyen, S, Teerakunpisut, S. (2020). Investigating Organiser Perceptions on Incentive Travel Visitors’ Demands towards Health and Spas in Bangkok, Thailand. This paper will be published in the 4th National Conference on Administration and Management Proceeding: 6 June 2020, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.

 

Teerakunpisut S. et al. Environmental and Socio-economic Impacts of the Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Culture in Palian district, Trang province. Songkhla Nakharin Journal. Mar-Apr 2009, 15(2) p.273-294.

 

Teerakunpisut S. et al. (2018) Muslim and Buddhist Venue Staff Knowledge of Islam and Their Views on Religious Diversity in the MICE Industry in Southern Thailand. J Halal Ind Serv. 1(1): a0000019.

 

Teerakunpisut, S (2020). Muslim Customers’ Perceptions of Halal-Friendly Amenities in the Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) Industry in Southern Thailand. Journal of Tourism Studies and Hospitality Research.

 

Teerakunpisut, S (2020). Carrying Capacity Analysis for the MICE Industry in Songkhla, Thailand. Journal of Tourism Studies and Hospitality Research. (In press)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วันอามีนา  บอสตัน อลี

วุฒิการศึกษา :

Doctor of Business Administration (MIS), Victoria University Melbourne Australia, 2017

ความเชี่ยวชาญ :

– General Management
– Hospitality Management
– Management Information System

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7907
wanamina.w@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Bostan Ali, W., Hungsapruek, T. & Suttipun, M. (2019). The influence of trust management on e-loyalty of internet banking users: evidence from Southern Thailand. Pacific Business Review International, 12(4). pp.1-18.

 

Waehama, W. and Laparojkit, S. (2018). The Main Factors Influencing E-Business Technology Adoption of Entrepreneurs in WOW Project Songkhla, Thailand, Faculty of Management Sciences Journal, Prince of Songkla University, Bangkok Thailand, 36(2). pp. 60-86.

 

Waehama W. & Waehama W. (2018). Development Flipped Classroom Model by Using Live Lectures to Online Video-Recoded Lectures Base on Facebook for 21st Century Learning Skills in Educational Research and Evaluation Faculty of Education Prince of Songkla University. Veridian E journal, Silapakorn University, 11(3), 1786-1804.

 

Waehama W, Alam MM, Hayeemad M, et al (2018). Challenges and Prospects of the Halal
Hotel Industry in Muslim-majority and Muslim-minority Countries: The Case of Malaysia and Thailand. Journal of Halal Industry and Services; 1(1): a0000018, http://journals.hh-publisher.com/index.php/JHIS/article/view/10

 

Waehama, W. (2018). Comparison of the Effectiveness of Work Integrated Learning and
Computer Simulation Teaching Method for Theoretical Subjects in Hospitality Industry Curriculum. Faculty of Management Sciences Journal, Prince of Songkla University, Bangkok Thailand.

 

Waehama, W., and Srisakun, C. (2017). The Challenges of ASEAN Youths Organization in Promoting ASEAN Tourism Growth. Dusit Thani College Journal, Bangkok, Thailand, 11 (Special Volume), 75- 92, http://www.dtc.ac.th/images/journal/May2017/5.pdf

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Waehama, W., et al. (2019). Prospects of halal hotel industry: The case study of southern Thailand Island. In International Conference on 2019 APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference (pp. 59-83). Hongkong.

 

Waehama, W., et al. (2019). The future meetings: A case study of five selected Thailand’s world class venues. In International Conference on 2019 APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference (pp. 535-567). Hongkong.

 

Waehama, W., et al. (2019). Understanding the needs of the business travellers: A case study in hotel southern Thailand. In International Conference on 2019 APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference (pp. 587-643). Hongkong.

 

Waehama, W., et al. (2019). Green image and business travelers decision making in the green hotel industry in Thailand. In International Conference on 2019 APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference (pp. 2089-2122). Hongkong.

 

Waehama, W., et al. (2019). Baan Thung Jang Village the future community based tourism. In International Conference on 2019 APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference (pp. 987-1006). Hongkong.

 

Waehama, W., et al. (2019). Exploring the McKinsey 7s of Muslim-friendly hotels in Islands of Southern Thailand. Proceeding of 11th National Conference on Administration and Management. (pp.354-363) PSU Hatyai, Thailand.

 

Waehama, W., et al. (2018). Challenges and Prospects of Halal Hotel Industry in Muslim and Non-Muslim Countries: Proposed Study on Thailand and Malaysia. In International Conference on Halal Innovations in Products and Services 2018 (pp. 157-158). Songkla: International Institute for Halal Research and Training (INHART) and Halal Institute Prince of Songkla University.

 

Waehama, W., et al. (2018). The Impact of Engaged Users on eWOM of Event Facebook Page. Proceeding of 10th National Conference on Administration and Management. (pp.394-600) PSU Hatyai, Thailand.

 

Waehama, W.. McGrath M., and Fong. M. (2018) Towards More Formal Representations of Organisation and Management Theory: A System Dynamics Model of Expectancy Theory. Proceeding of t Proceedings of Sydney International Business Research Conference 2018, (pp. 52-53) Novotel Sydney Central, Sydney, Australia.

 

Waehama, W. (2018). The Impact of eWOM on MICE Curriculum. Proceeding of ASEAN Tourism Research Conference 2018. ASEAN Tourism Research Association, PSU Phuket, Thailand

 

Waehama, W. (2016). Development and Challenges of ICT Adoption in the Hotel and Tourism Industry among ASEAN Countries. Proceeding of the 40th National Graduate Research Conference (p.43), PSU Hatyai, Thailand.

 

Waehama, W. and Ch’ng, T. (2016). Internationalization of the Education System: ASEAN in the 21st century. ASEAN Youth Initiative (AYIPC) (pp. 5-6), Persatuan Pelajar Nodonesia Malaysia.

 

Waehama, W. and Ch’ng, T. (2016). Factors determining the success of international student feedback tools. 27th ISANA International Education Association Conference, Wellington, New Zealand [online] Available at: http://isana.proceedings.com.au/wp-content/uploads/2016/12/nana.pdf

 

Waehama, W. (2016). Measuring Service Quality of The Muslim Friendly Hotels in Thailand and its Impact on Behavioral Intention. Proceeding of the 14th ApacCHRIE Conference (pp. 126-127), Bangkok Thailand.

ดร.พัชราภรณ์ บุญเลื่อง

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Tourism Management), Griffith University, Australia (2017)

ความเชี่ยวชาญ :

– Corporate Social Responsibility
– MICE Management
– Tourism Management

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7903
patcharaporn.b@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Rattanapan, N., Bunlueng, P., & Phongchiewboon, A. (2017). Songkhla MICE City for Serving Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Tourism. Journal of Business Administration and Accountancy, 1(01), 66-78. [in Thai]

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

On-ekkasit, P. & Bunlueng, P. (2022). Marketing Mix Strategy Influencing Decision Making to Attend Road Race Events after the Covid-19 in Thailand. Paper presented at National Conference on Administration and Management (NCAM), Songkhla, Thailand, 334-346.

Teerakunpisut, S., Binmad, R., & Bunlueng, P. (2019). Venue manager and Islamic exhibitor preferences for Muslim-Friendly mobile application in the MICE industry in Thailand. Paper presented at the International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC), Bangkok, Thailand.

 

Pornsiratananan, P., & Bunlueng, P. (2019). The Perceptions of Thai MICE Visitors in Songkhla Province towards Supporting Thai Venues Undertaking Corporate Social Responsibility (CSR) Activities. Paper presented at National Conference on Administration and Management (NCAM), Songkhla, Thailand, 341-353. [in Thai]

 

Bunlueng, P., Teerakunpisut, S., & Binmad, R. (2018). Smart MICE City Development for Muslim Business Travellers in Southern Thailand. Paper presented at the International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC), Bangkok, Thailand.

 

Bunlueng, P., Butcher, K., & Fredline, L. (2018). Local Communities’ Perceptions of Hotel Corporate Social Responsibility (CSR) Activities: Role of Community Recompense. Paper presented at the Tourism, Hospitality & Events International Conference (INC2018), Buxton, UK.

 

Nookladnuy, N. & Bunlueng, P. (2018). Behaviour and Motivating Factors Influencing Travel Decision of Thai MICE Tourists Visiting Summer Bitter Sweet 2018, Songkhla. Paper presented at The 1ST National Conference on Management (NCOM 2018), Songkhla, Thailand, 47-60. [in Thai]

 

Bunlueng, P., Butcher, K., & Fredline, L. (2014). Local Communities’ Perceptions of Hotel Activities in Corporate Social Responsibility. Paper presented at the 24th Annual Conference of the International Association for Business and Society (IABS), Sydney, Australia.

 

Bunlueng, P., Butcher, K., & Fredline, L. (2014). Local Communities’ Perceptions of Hotel Corporate Social Responsibility (CSR) Activities: The Influences of the Community Orientation of Hotel Owners.Paper presented at 7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Istanbul, Turkey.

อาจารย์ธนิถา แสงวิเชียร

วุฒิการศึกษา :

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555

ความเชี่ยวชาญ :

– Hotel & Tourism
– Business Events Management

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7931
thanitha.sa@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์

วุฒิการศึกษา :

ศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551

ความเชี่ยวชาญ :

– Tourism Management
– Hospitality and Customer Service
– MICE Sustainability
– Community
– Based Tourism

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7906
nattakan.r@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

อับดุลฮันนาน หว่าหลำ ธีรศักดิ์ จินดาบถ ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ (2561) รูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมุสลิมที่เดินทาง‎มาท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา‎,วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2(3). 50-62. ‎

 

ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์, พัชราภรณ์ บุญเลื่อง, และอรทัย พงศ์เชี่ยวบุญ. (2560). สงขลาเมืองแห่งไมซ์เพื่อรองรับกลุ่มการท่องเที่ยว IMT-GT. วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1(1). 66-78.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

อาจารย์ดวงธิดา พัฒโน (ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา :

Master of tourism Management, Curtin University of Techonology Australia, 2547

ความเชี่ยวชาญ :

– การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
– การจัดการการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมไมซ์
– การท่องเที่ยวโดยชุมชน
– การตลาดการท่องเที่ยว

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7926
duangtida.p@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Sustainable Principle: “Good Practices for Homestay Tourism in Thailand”, Songkhlanakarin Journal of social Sciences and Humanities. Vol.21 No.2 April-June 2015.

 

Creative Tourism Model Development through Local Participation: A Case Study of Lan Khoi Sub-district, Pa-Phayom District, Patthalung Province, University of Thai Chamber of Commerce Journal Humanities and Social Sciences. Vol.37 No.2 April-June 2017.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

อาจารย์ศตายุ ร่มเย็น

วุฒิการศึกษา :

ความเชี่ยวชาญ :

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7904
romyen.satayu@gmail.com
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –