กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการก่อตั้ง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นคณะทางสังคมศาสตร์คณะแรกที่จัดตั้งขึ้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการจัดตั้งเพื่อสนองความต้องการในด้านแรงงานของภาคใต้ โดยทำการสอนและผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ และบริการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปแก่นักศึกษาทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่

แต่เดิมนั้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนาม “คณะสังคมศาสตร์” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2517 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย เป็นอธิการบดีสมัยนั้น ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นว่าตามหลักการเดิม มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ทางวิทยาเขตหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ทางวิทยาเขตปัตตานีให้เป็นศูนย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์นี้จัดตั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ สภามหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2518 นับเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก และมีพัฒนาการมาตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2519

เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรกโดยมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มีนักศึกษา จำนวน 35 คน แยกเป็น 4 สาขาวิชา คือ การบัญชี การเงิน การตลาด และการบริหารงานบุคคล และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) มีนักศึกษา จำนวน 13 คน โดยใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสำนักงานและอาคารเรียนชั่วคราว

พ.ศ. 2521

การก่อสร้างอาคารหลังแรกแล้วเสร็จ (ปัจจุบันเป็นอาคารบริหาร) และได้ย้ายนักศึกษามาเรียนที่อาคารดังกล่าว ในปีเดียวกันนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 31 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2521 แบ่งส่วนราชการคณะวิทยาการจัดการ ออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 1) สำนักงานเลขานุการคณะ 2) ภาควิชาบริหารธุรกิจ 3) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4) ภาควิชาสารัตถศึกษา (ในปี พ.ศ. 2530 ได้แยกไปสังกัดโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์)

พ.ศ. 2528

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2532

เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ภาคพิเศษ

พ.ศ. 2533

ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังที่สอง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน (อาคารเรียน 1)

พ.ศ. 2534

มีการขยายการเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปที่วิทยาเขตตรัง

พ.ศ. 2535

เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ภาคพิเศษ และเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและสาขาวิชาพาณิชย์นาวี

พ.ศ. 2538

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ เป็นเวลา 2 ปี (ปี 2538 - 2539)

พ.ศ. 2541

ได้มีการก่อสร้างอาคารต่อเติม เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน 2 แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2542

ได้ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ภาคพิเศษ ไปยังวิทยาเขตตรัง และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนที่ 76 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ คณะวิทยาการจัดการ ออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1) สำนักงานเลขานุการคณะ 2) ภาควิชาบริหารธุรกิจ 3) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

พ.ศ. 2543

เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ภาคปกติ

พ.ศ. 2545

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) และเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

พ.ศ. 2547

จัดตั้งคลินิกวิจัย และศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้ (SMIC : เป็นหน่วยงานภายในจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ SET Investment Center”)

พ.ศ. 2552

เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภาคพิเศษ และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

พ.ศ. 2553

เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

พ.ศ. 2554

เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ ฯ ย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

พ.ศ. 2555

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งภาควิชาบัญชี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

พ.ศ. 2556

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคปกติ

พ.ศ. 2558

เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ

ปัจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ 3) สาขาวิชาการบัญชี