กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ทำเนียบคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

พ.ศ. 2558 – 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงพิศ ศิริรัตน์

พ.ศ. 2554 – 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

พ.ศ. 2546 – 2554

รองศาสตราจารย์สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร

พ.ศ. 2541 – 2546

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เฟื่องจันทร์

พ.ศ. 2537- 2541

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี ธนตระกูล

พ.ศ. 2529 – 2537

รองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์

พ.ศ. 2525 – 2529

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ศิริภิรมย์

พ.ศ. 2522 – 2525

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ

พ.ศ. 2520 – 2522

ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน

พ.ศ. 2518 – 2520