กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ทำเนียบคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

พ.ศ. 2558 – 2562

ผศ.จงพิศ ศิริรัตน์

พ.ศ. 2554 – 2558

รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

พ.ศ. 2546 – 2554

รศ.สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร

พ.ศ. 2541 – 2546

ผศ.ดร.สมพร เฟื่องจันทร์

พ.ศ. 2537- 2541

ผศ.ทวี ธนตระกูล

พ.ศ. 2529 – 2537

รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์

พ.ศ. 2525 – 2529

รศ.ดร.ชวลิต ศิริภิรมย์

พ.ศ. 2522 – 2525

รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ

พ.ศ. 2520 – 2522

ศ.ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน

พ.ศ. 2518 – 2520