กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตร/วิชาเอกอัตราค่าธรรมการการศึกษา (ภาคการศึกษา)ระยะเวลาการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงินและการลงทุน16,000 บาท4 ปี128,000 บาท
วิชาเอกการตลาด16,000 บาท4 ปี128,000 บาท
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์16,000 บาท4 ปี128,000 บาท
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน16,000 บาท4 ปี128,000 บาท
วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ16,000 บาท4 ปี128,000 บาท
วิชาเอกการจัดการไมซ์16,000 บาท4 ปี128,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาไทย53,000 บาท4 ปี424,000 บาท
สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาต่างชาติ79,500 บาท4 ปี636,000 บาท
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บัญชี16,000 บาท4 ปี128,000 บาท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์16,000 บาท4 ปี128,000 บาท

ระดับปริญญาโท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรอัตราค่าธรรมการการศึกษา (ภาคการศึกษา)ระยะเวลาการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต35,500 บาท2 ปี142,000 บาท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)60,000 บาท2 ปี270,000 บาท
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
บัญชีมหาบัณฑิต44,000 บาท2 ปี183,000 บาท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต27,000 บาท2 ปี108,000 บาท

ระดับปริญญาเอก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรอัตราค่าธรรมการการศึกษา (ภาคการศึกษา)ระยะเวลาการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ77,000 บาท3 ปี462,000 บาท