กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ยุทธศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2566-2570

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพและหลากหลายสาขาวิชา ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กรวิชาชีพ และการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชน ด้วยทำเลที่ตั้งในศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างชุมชนนักบริหารจัดการ :

พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสู่นักบริหารมืออาชีพและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Executive Community and Lifelong Learning)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม :

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการจัดการสู่การนำไปใช้ประโยชน์ (Research and Innovation for Social Impact)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สานพลังรับใช้สังคม :

สานพลังขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน (Social Engagement)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล :

ขับเคลื่อนองค์กรสู่การรับรองมาตรฐานสากล (Global Standard)

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2566)

กรอบทิศทางและแผนการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)