กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ยุทธศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2563-2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพและหลากหลายสาขาวิชา ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กรวิชาชีพ และการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชน ด้วยทำเลที่ตั้งในศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างชุมชนนักบริหาร :

พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสู่นักบริหารมืออาชีพและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Executive Community and Lifelong Learning)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม :

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการจัดการสู่การนำไปใช้ประโยชน์ (Research and Innovation for Social Impact)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สานพลังรับใช้สังคม :

ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคมด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs))

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล :

ขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานสากล (Global Standard) ด้วยระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่และมีธรรมาภิบาล

กรอบทิศทางและแผนการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)