กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

 • ไทย
 • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกการตลาดและการสื่อสาร

วิชาเอกการตลาด

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารการขาย การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด นโยบายผลิตภัณฑ์ราคา การตลาดสินค้าระหว่างประเทศ ปัญหาการตลาด การสื่อสารทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน การบริหารการขาย
แนวทางการประกอบอาชีพ
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
 • นักวิจัยตลาด
 • เจ้าหน้าที่ด้านการส่งออก-นำเข้า
 • ผู้จัดการธุรกิจขายตรง
 • ตัวแทนขาย
 • พนักงานขาย
 • พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
 • พนักงานธนาคาร
 • อาชีพอิสระ
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียนปกติ และสหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รวม 129 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี