กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

คณะผู้บริหาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 Theerawat Hungsapruek
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์
+66-7428-7800
theerawat.h@psu.ac.th
121-Pansamon-Bussabong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน บุษบงษ์
+66-7428-7893
pansamon.b@psu.ac.th
banpot-267x400
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช
+66-9-2535-5653
bwiroonratch@gmail.com
137 Kulwadee Lim-u-sanno
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน
+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
FMS Name Badge Template-Lapassawat-for website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์
+66-7428-7917
laphassawat.s@psu.ac.th
110 Ruchdee Binmad
ดร.รุชดี  บิลหมัด
+66-7428-7940
ruchdee.bi@psu.ac.th
FMS Name Badge Template-Orraya-for website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา  สุวรรณโณ
+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
Nittikorn-270x400
อาจารย์นิตติกร สุวรรณศิลป์
+66-7428-7922
nittikorn.s@psu.ac.th
8-Palida-Suttishe
อาจารย์ปาลิดา สุทธิชี
+66-7428-7916
suttishe.p@gmail.com
FMS Name Badge Template-Wanamina-for website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอามีนา  บอสตัน อลี
+66-7428-7907
wanamina.w@psu.ac.th
41 Thitiporn Na Nakorn
ดร.ทิติพร ณ นคร
+66-7428-7918
thitiporn.na@psu.ac.th
FMS-Name-Badge-Template-donya-for-website-267x400
นางดนยา  วราสิทธิชัย
+66-7428-7815
donya.w@psu.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางใจ แสงวิจิตร, CFP®
+66-7428-7894
klangjai.s@psu.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฎิกา  รักประสูติ

+66-7428-7909
sutika.r@psu.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์

+66-7428-7845
kayanee.b@psu.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การจัดการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์

+66-7428-7869
wisanupong.p@psu.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา  สุวรรณโณ

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร คุณวิชิต

+66-7428-7803
somporn.kh@psu.ac.th
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอามีนา  บอสตัน อลี

+66-7428-7907
wanamina.w@psu.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์

+66-7428-7925
natika.c@psu.ac.th
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์

+66-7428-7800
theerawat.h@psu.ac.th
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการประจำส่วนงาน
ที่ปรึกษาคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช

+669-2535-5653
bwiroonratch@gmail.com
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการประจำส่วนงาน
ที่ปรึกษาคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน บุษบงษ์

+66-7428-7893
pansamon.b@psu.ac.th
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์

+66-7428-7917
laphassawat.s@psu.ac.th
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ดร.รุชดี  บิลหมัด

+66-7428-7940
ruchdee.b@psu.ac.th
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา  สุวรรณโณ

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะวิทยาการจัดการ

+66-7428-7815
donya.w@psu.ac.th
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางใจ แสงวิจิตร
+66-7428-7894
klangjai.s@psu.ac.th
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฎิกา รักประสูติ

+66-7428-7909
sutika.r@psu.ac.th
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์

+66-7428-7845
kayanee.b@psu.ac.th
กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์

+66-7428-7904
songsin.t@psu.ac.th
กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านธุรกิจอัจฉริยะ

ดร.อรรถพร หวังพูนทรัพย์

+66-7428-7922
nittikorn.s@psu.ac.th
กรรมการ
อาจารย์นิตติกร สุวรรณศิลป์
+66-7428-7922
nittikorn.s@psu.ac.th
กรรมการ

นายอภิชาติ อรนพ

+66-7428-7820
apichad.o@psu.ac.th
กรรมการและเลขานุการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพันธกิจเพื่อสังคม

+66-7428-7916
suttishe.p@gmail.com
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์ บริหารรายได้ และนวัตกรรมสารสนเทศ

+66-7428-7837
hatairat.l@psu.ac.th
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ที่ปรึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ

+66-7428-2801
niwat.k@psu.ac.th
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
(ที่ปรึกษา)
คุณสยาม สุวรรณรัตน์
(ที่ปรึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน บุษบงษ์

+66-7428-7893
pansamon.b@psu.ac.th
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(ประธานกรรมการ)

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์

+66-7428-7800
theerawat.h@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและดิจิทัล
(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา สุวรรณโณ

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฎิกา รักประสูติ

+66-7428-7909
sutika.r@psu.ac.th
(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์

+66-7428-7845
kayanee.b@psu.ac.th
(กรรมการ)

อาจารย์ปาลิดา สุทธิชี

+66-7428-7916
suttishe.p@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
(กรรมการผู้จัดการและเลขานุการกองทุน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์

+66-7428-7917
laphassawat.s@psu.ac.th
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

นางสาววารินทร์ รามฤทธิ์

+66-7428-7829
warin.r@psu.ac.th
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

นางกมลพัชร โสดาหวัง

+66-7428-7827
kamolphat.p@psu.ac.th
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(ที่ปรึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ

+66-7428-2819
joesunton@gmail.com
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(ประธานกรรมการ)

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์

+66-7428-7800
theerawat.h@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและดิจิทัล
(รองประธานกรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา  สุวรรณโณ

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(กรรมการ)

ดร.รุชดี  บิลหมัด

+66-7428-7940
ruchdee.bi@psu.ac.th
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  สุขบท

+66-7428-7927
sasiwemon.s@psu.ac.th
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี

+66-7428-7896
sirilak@psu.ac.th
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์

+66-7428-7869
wisanupong.p@psu.ac.th
(กรรมการ)

ดร.อรรถพร หวังพูนทรัพย์

+66-7428-7891
attaporn.w@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
(กรรมการและผู้จัดการกองทุน)

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
(ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนวิจัย)

นางเรืองรุ้ง ชีวรัชชานนท์

+66-7428-7839
ruangrung.c@psu.ac.th
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านธุรกิจอัจฉริยะ

ดร.อรรถพร หวังพูนทรัพย์

+66-7428-7891
attaporn.w@psu.ac.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์

+66-7428-7904
songsin.t@psu.ac.th