กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

คณะผู้บริหาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์

+66-7428-7800
theerawat.h@psu.ac.th
ที่ปรึกษาคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน บุษบงษ์

+66-7428-7893
pansamon.b@psu.ac.th
ที่ปรึกษาคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช

+669-2535-5653
bwiroonratch@gmail.com
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา  สุวรรณโณ

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

ดร.สิริวิท  อิสโร

+66-7428-7878
siriwit.i@psu.ac.th
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร

ดร.รุชดี  บิลหมัด

+66-7428-7940
ruchdee.b@psu.ac.th
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.ธัญรดี  ทวีกาญจน์

+66-7428-7805
thunradee.t@psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอามีนา  บอสตัน อลี

+66-7428-7807
wanamina.w@psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์พัลลภัช เพ็ญจำรัส

+66-7428-7932
pallapat.p@psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบูรณาการการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู  กาญจนสุวรรณ

+66-7428-7933
sarunyoo.k@psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนานาชาติ

Mr.Arno Immelman

+66-7428-7802
arno.immelman@gmail.com
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์

+66-7428-7917
laphassawat.s@psu.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ปาลิดา สุทธิชี
+66-7428-7916
suttishe.p@gmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์

+66-7428-7845
kayanee.b@psu.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การจัดการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์

+66-7428-7869
wisanupong.p@psu.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา  สุวรรณโณ

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคปกติและภาคสมทบ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี  ตระกูลมุทุตา

+66-7428-7803
jutamanee.t@psu.ac.th
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(นานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอามีนา  บอสตัน อลี

+66-7428-7907
wanamina.w@psu.ac.th
รักษาการผู้อำนวยการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์กาญจนาถ จงภักดี

+66-7428-7911
Kanjanat4@hotmail.com
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์

+66-7428-7800
theerawat.h@psu.ac.th
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการประจำส่วนงาน
ที่ปรึกษาคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช

+669-2535-5653
bwiroonratch@gmail.com
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการประจำส่วนงาน
ที่ปรึกษาคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน บุษบงษ์

+66-7428-7893
pansamon.b@psu.ac.th
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา  สุวรรณโณ

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร

ดร.รุชดี  บิลหมัด

+66-7428-7940
ruchdee.b@psu.ac.th
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.ธัญรดี  ทวีกาญจน์

+66-7428-7881
thunradee.t@psu.ac.th
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ปาลิดา สุทธิชี
+66-7428-7916
suttishe.p@gmail.com
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7844
kulwadee.l@psu.ac.th
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์

+66-7428-7845
kayanee.b@psu.ac.th
กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์

+66-7428-7904
songsin.t@psu.ac.th
กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์

+66-7428-7917
laphassawat.s@psu.ac.th
กรรมการ
อาจารย์นิตติกร สุวรรณศิลป์
+66-7428-7922
nittikorn.s@psu.ac.th
กรรมการ

นายอภิชาติ อรนพ

+66-7428-7820
apichad.o@psu.ac.th
กรรมการและเลขานุการ
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

ดร.สิริวิท  อิสโร

+66-7428-7878
siriwit.i@psu.ac.th
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

+66-7428-7815
donya.w@psu.ac.th
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์ บริหารรายได้ และนวัตกรรมสารสนเทศ

+66-7428-7837
hatairat.l@psu.ac.th
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ที่ปรึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ

+66-7428-2801
niwat.k@psu.ac.th
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
(ที่ปรึกษา)

คุณประสิทธิ์ โรจนภากุล

(ที่ปรึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน บุษบงษ์

+66-7428-7893
pansamon.b@psu.ac.th
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(ประธานกรรมการ)

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์

+66-7428-7800
theerawat.h@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา สุวรรณโณ

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7844
kulwadee.l@psu.ac.th
(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์

+66-7428-7845
kayanee.b@psu.ac.th
(กรรมการ)

อาจารย์ปาลิดา สุทธิชี

+66-7428-7916
suttishe.p@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
(กรรมการผู้จัดการและเลขานุการกองทุน)

ดร.ธัญรดี  ทวีกาญจน์

+66-7428-7881
thunradee.t@psu.ac.th
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

นางสาววารินทร์ รามฤทธิ์

+66-7428-7829
warin.r@psu.ac.th
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

นางกมลพัชร โสดาหวัง

+66-7428-7827
kamolphat.p@psu.ac.th
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(ที่ปรึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ

+66-7428-2819
joesunton@gmail.com
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(ประธานกรรมการ)

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์

+66-7428-7800
theerawat.h@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(กรรมการและผู้จัดการกองทุน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา  สุวรรณโณ

+66-7428-7935
orraya.s@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
(กรรมการ)

ดร.สิริวิท  อิสโร

+66-7428-7878
siriwit.i@psu.ac.th
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  สุขบท

+66-7428-7927
sasiwemon.s@psu.ac.th
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์

+66-7428-7869
wisanupong.p@psu.ac.th
(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์

+66-7428-7845
kayanee.b@psu.ac.th
(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี

+66-7428-7896
sirilak@psu.ac.th
(ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนวิจัย)

นางเรืองรุ้ง ชีวรัชชานนท์

+66-7428-7839
ruangrung.c@psu.ac.th
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านธุรกิจอัจฉริยะ

ดร.อรรถพร หวังพูนทรัพย์

+66-7428-7891
attaporn.w@psu.ac.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์

+66-7428-7904
songsin.t@psu.ac.th