กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

บุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มสนับสนุนการบริหาร

นางดนยา  วราสิทธิชัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพและระบบนิเวศ
+66-7428-7815
donya.w@psu.ac.th

นายนิยม กาญจนารัตน์

ช่างเทคนิคชำนาญงาน
+66-7428-7888
niyom.ka@psu.ac.th

นายรออบ บินหมัดหนี

ช่างเทคนิค
+66-7428-7889
ro-ob.b@psu.ac.th

นายอภิสิทธิ์ เพ็ชร์บูรณ์

ช่างเทคนิค
+66-7428-7889
aphisit.p@psu.ac.th

นางวัชรี จรูญวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
+66-7428-7818
wacharee.s@psu.ac.th

นายวรวุฒิ บิลหมัน

พนักงานขับรถยนต์
+66-7428-7818
voravot.b@psu.ac.th

นายอาณัฐ รอดคงที่

พนักงานขับรถยนต์
+66-7428-7963
arnat.r@psu.ac.th

นายวรพงศ์ หนูช่วย

พนักงานขับรถยนต์
+66-7428-7963
worapong.n@psu.ac.th

นายไพศาล  เลิศกิตติวรากุล

พนักงานขับรถยนต์
+66-7428-7963
อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

นางมยุรี วัชรวรานนท์

แม่บ้าน
+66-7428-7944
mayuree.va@psu.ac.th

นางเนตรกมล แก้วอุทัย

แม่บ้าน
+66-7428-7801
natekamol.k@psu.ac.th

นายล้อม แก้วอักษร

แม่บ้าน
+66-7428-7944
lom.k@psu.ac.th

นายกฤษดา นวลพลับ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-
kritsada.n@psu.ac.th

นายเจษฎา อานนท์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-
chetsada.a@psu.ac.th

นายสุรศักดิ์ จรรยาเจริญรักษ์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-
surasak.ch@psu.ac.th

นายประวิทย์ เจริญ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-
prawit.c@psu.ac.th

นางณฐมน สายธนู

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้างานคลัง การเงิน และพัสดุ
+66-7428-7830
natamon.g@psu.ac.th

นางมัลลิกา สว่างภิภพ

นักวิชาการเงินและบัญชี
+66-7428-7831
manlika.k@psu.ac.th

นางกนกวรรณ ขาวน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี
+66-7428-7831
kanokwan.k@psu.ac.th

นางสาวเบลีลักษณ์ พลเพชร

นักวิชาการเงินและบัญชี
+66-7428-7832
bealeelux.k@psu.ac.th

นางจงกลนี ต้งมิตร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
+66-7428-7834
jongkonnee.t@psu.ac.th

นางกิ่งกาญจน์ บุญยก

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
+66-7428-7835
kingkan.b@psu.ac.th

นางโสภา อุไรรัตน์

พนักงานธุรการ
+66-7428-7835
sopa.u@psu.ac.th

นางวัลดี ชัยรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
+66-7428-7812
wandee.cha@psu.ac.th

นางสายใจ ณ สุวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
+66-7428-7816
saujai.n@psu.ac.th

นางสาวเกศณี จิตรภักดี

นักวิชาการอุดมศึกษา
+66-7428-7813
katesnee.j@psu.ac.th

นางสาวศิริอาภา ถนอมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+66-7428-7801
อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

นายภาณุ คูนิอาจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+66-7428-7900
panu.k@psu.ac.th

นางหทัยรัตน์ ลิ่มอรุณวงศ์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์
บริหารรายได้ และนวัตกรรมสารสนเทศ
+66-7428-7837
hatairat.l@psu.ac.th

นายบุญศิริ บุญยก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
+66-7428-7822
boonsiri.b@psu.ac.th

นางสาวเพียงพิศ สุกแดง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
+66-7428-7836
piengpit.s@psu.ac.th

นางสาวปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
+66-7428-7836
parnthip.p@psu.ac.th

นายอนุวัฒน์ พัฒนเชียร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
+66-7428-7951
anuwat.pa@psu.ac.th

นางจิราพรรณ โชติแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
+66-7428-7951
jirapan.w@psu.ac.th

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้างานจัดการศึกษา
+66-7428-7862
tippawan.p@psu.ac.th

นายสุวัฒน์ อัครบวร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
+66-7428-7826
suwat.a@psu.ac.th

นางวิชญะณัฏฐ์ อังคฉัตรชัย

นักวิชาการอุดมศึกษา
+66-7428-7823
witchayanat.a@psu.ac.th

นางสาวสุรกัญญา สุทธิวโรตมะกุล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
+66-7428-7826
surakanya.s@psu.ac.th

นายเสรี เสียมไหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+66-7428-7825
seri.si@psu.ac.th

นางสาวอมรรัตน์ บิลระโอ๊ะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+66-7428-7825
amornrat.b@psu.ac.th

นางสาวพิมผกา ศรีไพบูลย์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
+66-7428-7842
pimpaka.s@psu.ac.th

นายนัฐวุฒิ จินดาวงศ์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
และส่งเสริมการทำงาน

+66-7428-7828
nattawut.j@psu.ac.th

นางอนันตา สุระคำแหง

นักวิชาการอุดมศึกษา
+66-7428-7829
ananta.s@psu.ac.th

นางสาววารินทร์ รามฤทธิ์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
+66-7428-7950
warin.r@psu.ac.th

นางอัมพาวรรณ เชื้อบุญ

นักวิชาการอุดมศึกษา
+66-7428-7864
ampawan.c@psu.ac.th

นายขจรศักดิ์ วิชัยวรกุล

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
+66-7428-7827
kajohnsak.w@psu.ac.th

นางกมลพัชร โสดาหวัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+66-7428-7827
kamolphat.p@psu.ac.th

นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
+66-7428-7862
tippawan.p@psu.ac.th

นางสาวภัทรสุดา สุขทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
+66-7428-7863
phattharasuda.s@psu.ac.th

นายฤทธิรงค์ รอดหมิ่น

นักวิชาการศึกษา
+66-7428-7863
ritthirong.r@psu.ac.th

นายอภิชาติ อรนพ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
+66-7428-7820
apichad.o@psu.ac.th

นายชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
+66-7428-2000 ต่อ 799910
chaiwat.s@psu.ac.th

นายอาณัฐ  ซึ้งประสิทธิ์

นักประชาสัมพันธ์
+66-7428-7841
arnut.s@psu.ac.th

กลุ่มวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม

นายวุฒิพงศ์ หว่านดี

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัย
นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม

+66-7428-7840
wutthipong.w@psu.ac.th

นางเรืองรุ้ง ชีวรัชชานนท์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
+66-7428-7839
ruangrung.c@psu.ac.th

นางชนิตา กาญจนารัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
+66-7428-7838
chanita.b@psu.ac.th

นางสาวกัลยา หนูหมาน

พนักงานธุรการ
+66-7428-7949
kanlaya.n@psu.ac.th

นางสาวสุกัลญา  บุญฤทธิ์ไกรเลิศ

นักวิชาการอุดมศึกษา
+66-7428-7948
sukanya.b@psu.ac.th

กลุ่มบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

นางธนัชม์อณงต์ ล่องเซ่ง

นักวิชาการอุดมศึกษา
รักษาการแทนหัวหน้างานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ
+66-7428-7861
thanatanong.l@psu.ac.th

นางสายใจ อนุสาร

นักวิชาการอุดมศึกษา
+66-7428-7848
saijai.a@psu.ac.th

นางสาวสุชิรา แซ่ซิ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+66-7428-7858
suchira.sa@psu.ac.th

นางสาววราภรณ์ ติ้นกะชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+66-7428-7852
varaporn.ti@psu.ac.th

กลุ่มงานวิชาการ

นางศุภญาลักษณ์ ศรีจันทร์กุล

นักวิชาการอุดมศึกษา
+66-7428-7857
supayalak.s@psu.ac.th

นางสาวอาจารี จิตนุราช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+66-7428-7846
ajaree.j@psu.ac.th

นางสาวอรวรรณ เอียดทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+66-7428-7844
orawan.e@psu.ac.th

นางสาวอัจฉรีย์ เชาวน์ชลากร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร
+66-7428-7958
atcharee.c@psu.ac.th

นางสาวดรุณวรรณ อรัญดร

นักวิชาการอุดมศึกษา
+66-7428-7957
darunwan.a@psu.ac.th

นางอุษณี เหลาะเหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+66-7428-7956
usanee.b@psu.ac.th

นายสุทธิพันธ์ กัณวเศรษฐ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
+66-7428-7966
suttiphun.k@psu.ac.th

นายชาคริต ไปรฮูยัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
+66-7428-7954
chakrit.p@psu.ac.th

นางสาวปานไพลิน เพ็ชรพญา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
+66-7428-7959
panpailin.p@psu.ac.th

ศูนย์วิจัย

นายวุฒิพงศ์ หว่านดี

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
+66-7428-7840
wutthipong.w@psu.ac.th

นางสาวกัลยา หนูหมาน

พนักงานธุรการ
+66-7428-7949
kanlaya.n@psu.ac.th

นางสาวสุกัลญา  บุญฤทธิ์ไกรเลิศ

นักวิชาการศึกษา
+66-7428-7948
sukanya.b@psu.ac.th

นายศตายุ ร่มเย็น

อาจารย์
+66-7428-7904
romyen.satayu@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการ