กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัญชีมหาบัณฑิต

บัญชีมหาบัณฑิต

เปิดทำการเรียนการสอนเป็นปีการศึกษาแรกในปี พ.ศ.2554 มุ้งเน้นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่สภาวิชาชีพบัญชฯ กำหนด รวมั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านบัญชีให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นสูงและสามารถใช้กระบวนวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
       การบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ ด้วยเหตุผลที่การประกอบวิชาชีพทางบัญชีเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จึงได้เสนอแนวทางการกำหนดคุณสมบัติบุคลากรทางการบัญชีให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยเฉพาะผู้สอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับ “บัญชีมหาบัณฑิต” นอกจากนี้เศรษฐกิจของภาคใต้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากภาคเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการ จึงมีความต้องการบุคลากรด้านบัญชีที่มีศักยภาพให้เพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเปิดเสรีทางการค้า มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ทำให้ธุรกิจจะต้องพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องและโปร่งใสจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อีกทั้งวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ประเทศไทยได้ลงนามรับรองกรอบข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangment Framework on Accountancy Services: MRA) ซึ่งเปิดให้มีการค้าเสรีด้านวิชาชีพบัญชี โดยอนุญาตให้นักวิชาชีพบัญชีจากประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียนสามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยได้อย่างเสรี ส่วนนักวิชาชีพบัญชีไทยก็สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีเช่นเดียวกัน
       ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มศักยภาพของนักบัญชีไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ปัจจุบันแม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการบัญชีในภาคใต้จำนวนมาก แต่ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดจัดการเรียนการสอนใน “หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต”
       ทั้งนี้ “หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต” สามารถรองรับบัณฑิตในสาขาการบัญชีที่สำเร็จจากสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภาคใต้ ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปี
       ดังนั้นการเปิด “หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต” จะช่วยพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านบัญชีให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีบัญชีขั้นสูงและสามารถใช้กระบวนวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
       หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจะตอบสนองความต้องการของทั้งระดับชุมชน สังคม ภูมิภาค และประเทศ ซึ่งรวมทั้งภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาจะมีบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้น รวมถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านการบัญชีในระดับสูง ทั้งเป็นการลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชีในภาคใต้อีกด้วย
หลักสูตรแห่งแรกและแห่งเดียว

หลักสูตรปริญญาโททางการบัญชีแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้

คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาการบัญชี

งานวิจัยได้รับการยอมรับ

ทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในเชิงวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตร
แนวทางการประกอบอาชีพ
  • ผู้ทำบัญชี
  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  • นักบัญชีบริหาร
  • นักวางระบบบัญชี
  • นักบัญชีภาษีอากร
  • อาจารย์/นักวิชาการ ทางด้านการบัญชี
  • บริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กำหนด โดยกฎกระทรวง
  • ผู้ประกอบการ
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 2 ปี
ข้อมูลติดต่อ

งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
0-7428-7858
m.acc.mgt@gmail.com
หลักสููตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
https://www.fms.psu.ac.th/index.php/macc