กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัญชี

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฎิกา  รักประสูติ

วุฒิการศึกษา :

ปรด (.การบัญชี) ม.มหาสารคาม 2556

ความเชี่ยวชาญ :

บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีภาษีอากร การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7909
sutika.r@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

สุฏิกา รักประสูติ และ นงนิภา ตุลยานนท์ (2022). ผลกระทบภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่มีต่อการจัดการกำไร. วารสารวิจยวิชาการ, 5(6), 317–326. https://doi.org/10.14456/jra.2022.154

สุฏิกา รักประสูติ (2021). การค้นหา ควบคุม และป้องกันการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่. วารสารวิจยวิชาการ, 5(1), 305–316. https://doi.org/10.14456/jra.2022.24

สุฏิกา รักประสูติ และ นงนิภา ตุลยานนท์ (2020). การจัดการความเสี่ยงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หใหม่: ความสำเร็จของธุรกิจเกิดใหม่ในยุคดิจิตัล. วารสาร สังคมศาสตร์ บูร ณา การ มหาวิทยาลัย มหิดล, 7(1), 61-78.

สุฏิกา รักประสูติ (2019). การวัดมูลค่าและการกำหนดราคาโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล. Suthiparithat (Journal of Business and Innovation: SJBI), 33(106), 265-276.

สุฏิกา รักประสูติ (2017). สาเหตุและลักษณะข้อมูลในการปรับงบการเงินย้อนหลัง ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม ทรัพยากร กลุ่ม เทคโนโลยี และ กลุ่ม ธุรกิจ การเงิน). Suthiparithat (Journal of Business and Innovation: SJBI), 31(99), 221-232.

สุฏิกา รักประสูติ (2015). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของงบการเงิน:การทบทวนวรรณกรรม และ. Suthiparithat (Journal of Business and Innovation: SJBI), 29(90), 1-13.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

วุฒิการศึกษา :

ปร.ด. (การบัญชี), ม.มหาสารคาม, 2552

ความเชี่ยวชาญ :

– การบัญชี

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7939
kulwadee.l@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

กุลวดี ลิ่มอุสันโน. 2563. EFFECT OF RISK MANAGEMENT ON QUALITY OF INTERNAL AUDIT REPORTS OF MUNICIPALITIES IN THAILAND, Journal of Global Business Review, 22(1), 10-23.
กุลวดี ลิ่มอุสันโน และ มารีนี กอรา. 2560.

 

ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ (The Effects of Professional Accountants and Risk Management on Financial Reporting Quality of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Five Southern Border Provinces), วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(2), 38-50.

 

Kulwadee Lim-u-sanno. 2559. PROFESSIONAL CHARACTERISTICS AND AUDIT SUCCESSES OF THAI CPAS: THE EFFECT OF FREE FLOW ACCOUNTANCY SERVICE IN AEC, วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 9(1), 16-30.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

ดร.จิตติมา วิเชียรรักษ์ 

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. Accountancy, RMIT University Australia, 2561

ความเชี่ยวชาญ :

– การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
– ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
– การตรวจสอบบัญชี
– การภาษีอากร

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7914
jittima.wi@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

จิตติมา วิเชียรรักษ์ มัทนชัย สุทธิพันธุ์ กาญจนา รอดชุม นันทิกานต์ ประสพสุข วัลชนก ติ้งเพ็ง เหมือนฝัน บุญสง (2562). ความสัมพันธ์ของการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการกับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 39(2), 68-82.

 

Muttanachai Suttipun, Weerawan Siripong, On-anong Sattayarak, Jittima Wichianrak, and Sutira Limroscharoen (2018). “The Influence of Enterprise Risk Management on Firm Performance Measured by the Balanced Scorecard: Evidence from SMEs in Southern Thailand”. ASR Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 5 (1) : 33-52

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

จิตติมา วิเชียรรักษ์ จริญญา เหย็มแม วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล และนิตินันท์ พราหมหันต์ (2563). การเปิดเผยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เอ็ม เอ ไอ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (pp.20-31). วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม่.

รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Accounting and Finance), University of Newcastle

ความเชี่ยวชาญ :

– วิจัยการบัญชี

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7868
muttanachai.s@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

[69] Jomthanachai, S., Tippong, D., Suttipun, M., Keawwilai, A., Rattanachan, S., Meerungruang, S., & Limphanudom, W. (2021). Relationship between sufficiency economy philosophy and business performance. ABAC Journal, 41(1). (In press) (Scopus)

 

[68] Arwae, A., & Suttipun, M. (2020). Confirmatory factors of corporate social responsibility of SMEs in the southernmost region of Thailand (Thai version). Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 6(5). (In press)

 

[67] Suttipun, M. (2020). KAM reporting and common share price of listed companies in the Market of Alternative Investment from Thailand. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 24(3), 1-10. (Scopus)

 

[66] Suttipun, M., & Arwae, A. (2020). The influence of sufficiency economy philosophy practice on SMEs’ performance in Thailand. Entrepreneurial Business and Economic Review, 8(2). (In press) (ISI)

 

[65] Siripong, W., & Suttipun, M. (2020). Influence of profitability on stock price: a case study of listed companies in Market for Alternative Investment (MAI) (Thai version). HatYai Academic Journal. (In press)

 

[64] Suttipun, M., Hiransalee, P., Dumchu, L., & Siripong. (2020). The relationship between the sufficiency economy philosophy practice and performance represented by the balanced scorecard: a case study of SME’s in Songkhla province (Thai version). Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 15(1), 134.153.

 

[63] Limroscharoen, S., Sangaroon, P., & Suttipun, M. (2020). The relationship between board composition and environmental disclosure: a case study of companies from the Market of Alternative Investment (MAI) (Thai version). Phuket Rajabhat University Academic Journal, 16(1). (In press)

 

[62] Hossain, T., Alam, M., Suttipun, M., & Pentrkan, A. (2020). The effect of transformational leadership on corporate social responsibility: evidence from Thai hospitals. Journal of Asia Business Studies. 14. (In press) (ISI)

 

[61] Suttipun, M. (2020). The factors influencing Key Audit Matter reporting in Thailand. Asian Journal of Accounting Perspectives, 13(1). pp. 23-35.

[60] Suttipun, M., Suksakul, P., Kanchanarat, P., & Yordudom, T. (2019). Influence of income tax payment on business investment: a case study of listed companies from the Stock Exchange of Thailand, ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 6(1). 31-40. (ISI)

 

[59] Bostan Ali, W., Suttipun, M., & Hungsapruek, T. (2019). The influence of trust management on e-loyalty of internet banking users: evidence from Southern Thailand. Pacific Business Review International, 12(4). 1-8. (ISI)

 

[58] Siripong, W., Phramhan, N., Pimpakarn, P., Panyaying, R., Saengsri, S., Malawaichan, I., & Suttipun, M. (2019). The relationship between research and development disclosures and financial performance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET) (Thai version). MUT Journal of Business Administration, 16(2), 173-190.

 

[57] Suttipun, M., & Duriyaratthakan, S. (2019). An influence of energy management on Thai manufacturing firm performance. Management Research and Practice, 11(2). 53-62. (ISI)

 

[56] Suttipun, M., Siripong, W., Sattayarak, O., Wichianrak, J., & Limroscharoen, S. (2019). The influence of enterprise risk management on firm performance measured by the balanced scorecard: evidence from SME’s in Southern Thailand. ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 5(1), 33-52. (ISI)

 

[55] Siripong, W., Klaikaew, N., Saejia, T., Chaitaworn, P., Budjariya, S., & Suttipun, M. (2019). Relationship between corporate social responsibility and earning quality of hotels’ business in Songkhla province (Thai version). Journal of Southern Technology, 12(1), 129-137.

 

[54] Chanatup, S., Aujiraponggpan, S., & Suttipun, M. (2019). The integrated reporting of listed companies on the Stock Exchange of Thailand. Revista Evidenciacao Contabil & Financas (RECFin), 7(2), 142-159. (ISI)

 

[53] Limaporn, S., Suttipun, M., Binarvang, K., Yebmae, C., Chamradlaph, P., & Eukuntorn, S. (2019). The relationship between KAM disclosure and stock price of listed companies from the Stock Exchange of Thailand in SET100 (Thai version). Journal of Accountancy and Management, 11(3), 40-53.

 

[52] Suttipun, M., & Pratoomsri, L. (2019). An influence of corporate governance on segment disclosure in Thai context. The DLSU Business & Economics Review, 29(1), 131-145. (SCOPUS)

 

[51] Suttipun, M., & Boomlai, A. (2019). The relationship between corporate governance and integrated reporting: Thai evidence. International Journal of Business and Society, 20(1), 348-364. (ISI)

 

[50] Suttipun, M., & Chawana, P. (2019). Influence of internal control on earning quality of companies in the Federation of Southern Thailand Industries (Thai version). Humanity and Social Science Journal Ubon Ratchthani University, 10(1), 1-23.

 

[49] Suttipun, M. (2019). The longitudinal study of sufficiency economy philosophy reporting of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 11(2), 187-206. (ISI)

 

[48] Wichianrak, J., Suttipun, M., Rotchum, K., Prasupsook, N., Tingpeng, W., & Boonsong, M. (2019). Influence of corporate social responsibility reporting and audit risk: an evidence of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 39(2), 68-82.

 

[47] Suwansin, N., Sawasdee, T., & Suttipun, M. (2019). Relationship between Risk Management Disclosure and Cost of Debt: Case Study of the Stock Exchange of Thailand (SET) and Market for Alternative Investment (Thai version). Journal of Management Science: Chiangrai Rajabhat University, 14(1), 72-93.

 

[46] Phramhan, N., Thongjuaphet, P., Niamkaew, P., Maneepairat, P., Supattachaiwong, P., & Suttipun, M. (2019). Integrated reporting of firm value by listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET100) (Thai version). Journal of Management Science: Chiangrai Rajabhat University, 14(2), 112-132.

 

[45] Suwansin, N., Kaewthoung, T., Kaewsaithong, N., Ladapromthong, N., Koten, S., & Suttipun, M. (2018). The comparative study of risk management disclosure between listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET) and in the Market for Alternative Investment (MAI) (Thai version). HatYai Academic Journal, 16(2), 153-170.

 

[44] Limroscharoen, S., Khongkaew, C., Naniruttisai, N., Wainiphlee, P., Sangkeaw, S., & Suttipun, M. (2018). The influence of corporate social responsibility on organizational performance from the balanced scorecard perspectives: a case study of hotels in Phuket, Krabi, and Phang Nga provinces (Thai version). Journal of Business Administration, Thammasart Business School, 40(160), 24-46.

 

[43] Suttipun, M. (2018). Association between board composition and intellectual capital disclosure: an evidence from Thailand. Journal of Business Administration, Thammasart Business School, 40(160), 74-97.

 

[42] Suttipun, M., Maithong, A., Manae, N., Samang, N., & Srirat, T. (2018). An influence of corporate social responsibility on performance measured by balance scorecards: an evidence of hotels in Southern Thailand boarding provinces. ABAC ODI Journal, 5(1), 97-113.

 

[41] Suttipun, M. (2018). The influence of corporate governance, and sufficiency economy philosophy disclosure on corporate financial performance: evidence from Thailand. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 10(1), 79-99. (ISI)

 

[40] Wannachat, K., Puttasawat, P., & Suttipun, M. (2018). Efficiency management of dual vocational education course and readiness professional skill on accordance with International Education Standards for Professional Accountants No.3 of accountant holding diplomas in accounting (Thai version). Princess of Naradiwas University Journal, 5(2), 196-206.

 

[39] Siripong, W., Sariddeeperaphan, K., & Suttipun, M. (2018). Influence of cash flow on profitability and market price: a case study of companies in the Market for Alternative Investment (Thai version). Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2), 111-120.

 

[38] Limroscharoen, S., Duangphakdee, A., & Suttipun, M. (2018). What are the key factors influencing successful implementation of accounting information system for resource planning? A case study of rubber wood companies in Thailand. ABAC ODI Journal, 5(1), 130-143.

 

[37] Suttipun, M. (2018). The relationship between ownership structure, board composition and corporate characteristics on financial performance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). Journal of Management Science: Chiangrai Rajabhat University, 13(1), 1-24.

 

[36] Suttipun, M., Duangpanya, P., Sattayarak, O., & Runglertkrengkari, S. (2018). Relationship between competency as per the International Education Standards for Accounting Professionals and the awareness and understanding of Thailand Financial Reporting Standards for Small and Medium Sized Enterprises: A case study of Southern Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(3), 1-7. (SCOPUS)

 

[35] Limroscharoen, S., Immelman, A., Chumchuen, J., Srasri, N., Montree., & Suttipun, M. (2017). How does corporate entrepreneurship strategy influence organizational performance of the small and medium sized enterprises in the southernmost region of Thailand? Through the lens of the balanced scorecard. ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 4(2), 110-132. (ISI)

 

[34] Suttipun, M. (2017). The effect of integrated reporting on corporate financial performance: an evidence of Thailand. Corporate Ownership & Control, 15(1), 133-142. (SCOPUS)

 

[33] Suttipun, M., Klinnawee, S., Chawalitsittikul, S., Boonphirom, S., & Madiyoh, S. (2017). The effect of competency of accounting lecturers based on the International Education Standards of in Southern Thailand University on the working effectiveness (Thai version). HatYai Academic Journal, 15(1), 73-89.

 

[32] Suttipun, M., & Saefu, S. (2017). Corporate characteristics, sufficiency economy philosophy reporting, and financial performance. The DLSU Business & Economics Reviews, 26(2), 1-16. (SCOPUS)

 

[31] Suttipun, M., & Setyadi, D. (2017). How does Triple Bottom Line reporting influence financial performance? Evidence from LQ45 listed companies in the Indonesia Stock Exchange. ABAC ODI Journal, 4(2), 24-36.

 

[30] Pratoomsri, L., & Suttipun, M. (2016). Segment disclosures of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). WMS Journal of Management, 5(3), 11-21.

 

[29] Chamnakij, O., & Suttipun, M. (2016). The relationship between corporate governance and Triple Bottom-line disclosures on websites: a case study of companies listed in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). Journal of Business Administration, 38(149). 23-43.

 

[28] Naklerd, S., & Suttipun, M. (2016). An influence of corporate governance on environmental disclosures of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). Chulalongkon Business Review, 38(149), 40-69.

 

[27] Suttipun, M., & Sittidate, N. (2016). Corporate social responsibility reporting and operation performance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, 22(1), 1-24.

 

[26] Changsan, N., & Suttipun, M. (2015). The factor influencing the readiness of accounting teachers in vocational education towards ASEAN Economic Community (AEC) (Thai version). Kasetsart Educational Review, 30(3), 24-34.

 

[25] Suttipun, M., & Saelee, S. (2015). An effect of corporate governance on sustainable development reporting in Thailand. Corporate Ownership & Control, 13(12), 696-704. (SCOPUS)

 

[24] Suttipun, M. (2015). Sustainable development reporting: evidence from Thailand. Asian Social Science, 11(13), 316-326. (SCOPUS)

 

[23] Suttipun, M. (2015). The readiness of Thai accounting student to IES and its competency: a survey study of Southern Thailand. The 4th International Conference on Technology and Operations Management, 201–208. (SCOPUS)

 

[22] Koonkaew, R., & Suttipun, M. (2015). The Readiness of Accounting Professionals in an university toward ASEAN Economic Community (Thai version). Journal of Management Sciences, 32(1), 37-64.

 

[21] Suttipun, M. (2014). The readiness of accounting students in ASEAN Economic Community: an empirical study of Thailand. Asian Journal of Business and Accounting, 7(2), 139–157. (ISI)

 

[20] Suttipun, M. (2014). Corporate characteristics, CSR reporting, and firm financial performance: an evidence of Thailand. Corporate Ownership & Control, 12(12), 844–855. (SCOPUS)

 

[19] Suttipun, M., & Kungkajit, S. (2014). The Relationship between Corporate Environmental Disclosures in Thailand: A Comparative Study of Listed Companies in Property and Construction, and Agriculture and Food Industries (Thai version). Journal of Business Administration, 36(144), 54-69.

 

[18] Suttipun, M., Sookawat, S., Macharern, A., Teenpittayamas, A., Konyuang, A., Junlatap, K., Wanichkulpitak, Y., Jindeawa, T., Khumhitakphong, N., Toh-emae, N., & Chaichana, S. (2014), Perception of accounting student in Prince of Songkla University on Thai financial reporting standards for non-publicly accountable entities (Thai version), Journal of Management Sciences, 31(2), 65–85.

 

[17] Suttipun, M., Sookawat, S., Macharern, A., Teenpittayamas, A., Konyuang, A., Junlatap, K., Wanichkulpitak, Y., Jindeawa, T., Khumhitakphong, N., Toh-emae, N., & Chaichana, S. (2014). The relationship between perception of Thai financial reporting standards for non-publicly accountable entities and quality of Thai accountants: a case study in South of Thailand (Thai version). Chulalongkon Business Review, 36(142), 40-57.

 

[16] Suttipun, M., & Nuttaphon, C. (2014). Corporate social responsibility reporting on websites in Thailand. The Kasetsart Journal Social Sciences, 35(3), 536–549. (SCOPUS)

 

[15] Suttipun, M. (2013). Readiness and Factor Influencing Readiness of Thai accountants Toward ASEAN Economic Community: A Survey Study of Accountants from Songkla Province (Thai version). Chulalongkon Business Review, 35(138), 66-92.

 

[14] Suttipun, M. (2013). The way out of Thai business to sustainable development (Thai version). Journal of Business Administration, 35(136), 38-50.

 

[13] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). A study of environmental disclosures by Thai listed companies on websites. Procedia Economic and Finance, 3(2), 9-15.

 

[12] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). Corporate environmental disclosures: a longitudinal study of Thai disclosures. The Global Business and Economic Anthology, 1(March 2012), 30-40.

 

[11] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). The differences in corporate environmental disclosures on websites and in annual reports: a case study of companies listed in Thailand. International Journal of Business and Management, 7(14), 18-31.

 

[10] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). Making or not making environmental disclosures in Thailand. International Journal of Business and Social Science, 3(9), 73-91.

 

[9] Suttipun, M. (2012). Environmental disclosures in ASEAN: a research note (Thai version). Journal of Management Sciences, 29(1), 83-108.

 

[8] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). Determinates of environmental disclosures in corporate annual reports of the Stock Exchange of Thailand. International Journal of Accounting and Financial Reports, 2(1), 99-115.

 

[7] Suttipun, M. (2012). Environmental disclosures in corporate annual reports: a study of 50 large companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). Chulalongkon Business Review, 34(132). 47-67.

 

[6] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). A study of environmental disclosures by Thai listed companies on websites. Global Science & Technology Forum Business Review, 1(3), 105-110.

 

[5] Suttipun, M. (2012). Triple bottom line reporting in annual reports: a case study of companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET). Asian Journal of Finance & Accounting, 4(1), 69-92.

 

[4] Suttipun, M. (2005). The concept of debt restructuring for SMEs in Thailand (Thai version). Journal of Management Sciences, 23(1), 85-92.

 

[3] Suttipun, M., & Meesuk, K. (2005). Trouble debt restructure approach for small and medium enterprises (Thai version). Maejo Vision Journal, 6(2), 50-55.

 

[2] Suttipun, M., & Meesuk, K. (2004). Factors in credit approach from financial institute for small and medium enterprises (Thai version). Journal of Management Sciences, 22(2), 63-71.

 

[1] Suttipun, M., & Maneemai, P. (2003). Accounting information of small and medium enterprises: focus of SMEs accounting software training program delegates in Trang and Krabi (Thai version), 15th Prince of Songkla University Annual Research Abstract, pp. 653.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน บุษบงษ์

วุฒิการศึกษา :

บช.ม. (การบัญชีทั่วไป), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

ความเชี่ยวชาญ :

– ระบบบัญชี
– งบประมาณ
– ระบบงบประมาณ

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7893
pansamon.b@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

– ไม่มีข้อมูล –

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

ขวัญชนก แตงชุ่ม, ศรัณยา เลิศพุุทธรักษ์, และพรรษมน บุษบงษ์. (2563). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในยุคศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (pp46-47). วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม่.

 

พรรษมน บุษบงษ์, มัทนชัย สุทธิพันธุ์, กาญจนา รอดชุม, นันทิกานต์ ประสพสุข, วัลชนก ติ้งเพ็ง, เหมือนฝัน บุญสง และวิญชัย อุ่นอดิเรกกุล.(2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อค่าใช้จ่ายการสอบบัญชี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561 (INCBAA 2018). วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น.

 

พรรษมน บุษบงษ์, มัทนชัย สุทธิพันธ์, สิทธิ์ชัย ลิมาพร, นิตติกร สุวรรณศิลป์, สุธิรา ลิ้มรสเจริญ, เสาวคนธ์ กลิ่นนาวี, ศิริกาญจน์ ชวลิตสิทธิกุล, สุภาทิพย์ บุญภิรมย์, และ สุดารัตน์ มะดีเย๊าะ. 2560. อิทธิพลของสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อประสิทธิภาพการทำงานของอาจารย์บัญชีในจังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017: การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. Accounting, Griffith University Australia, 2551

ความเชี่ยวชาญ :

– การบัญชี

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7896
sirilak.ba@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Sungkhano, K. and Bangachokdee, S. (2020). Determinants of foreign currency derivatives usage of companies listed in the Stock Exchange of Thailand, Journal of Business Administration, 43 (167) (TCI 1 and ACI)

Sirilak Bangchokdee (2018) Managerial Accounting, P.C. Printing, Songkhla, Thailand (ISBN: 978-616-468-124-8)

Buathong, S. and Bangchokdee, S. (2017). The use of the performance measures in Thai public hospitals. Asian Review of Accounting, 25(4), 472-485 (SCOPUS and Web of Science)

 

Bangchokdee, S. and Mia, L. (2016). The role of senior managers’ use of performance measures in the relationship between decentralization and organizational performance: evidence from hotels in Thailand. Journal of Accounting & Organizational Change, 12 (2). (SCOPUS and Web of Science)

 

Buathong, S. and Bangchokdee, S. (2015). Use of Financial and Non-Financial Performance
Measures within Contingency Theory, Journal of Accounting Profession, 11(31), 63-79 (TCI 1 and ACI)

 

Bangchokdee, S., Mia, L., and Runglertkrengkrai, S. (2013). Market orientation, nonfinancial performance measures, and performance: Evidence from Thailand, Asia-Pacific Management Accounting Journal, 8(2), 123-147

 

Mia, L. and Bangchokdee, S. (2013). Competitive strategy, MAS information and organizational performance: Evidence from a developing economy, International Journal of Business Research, 13 (1), 95-106. (SCOPUS)

 

Srimai, S., Damsaman, N., and Bangchokdee, S. (2011), Performance measurement, organizational learning and strategic alignment: an exploratory study in Thai public sector, Measuring Business Excellence, 15(2), 57-69. (SCOPUS)

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Rouvrais, S., G. Jacovetti, P. Chantawannakul, N. Suree, and S. Bangchokdee. (2020). ‘University-Industry collaboration themes in STEM higher education: An Euro-ASEAN perspective’. Paper presented at 16th International CDIO Conference, hosted online by Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, 9–11 June.

 

Buathong, S. and Bangchokdee, S. (2016). The relationship between task uncertainty and managers’ use of balanced scorecard in hospitals in Southern Thailand. Paper presented at Burapha University International Conference 2016 (BUU 2016).

 

Bangchokdee, S., Mia, L., and Runglertkrengkrai, S. (2013). The effect of managers’ use of financial and nonfinancial performance measures on hotel performance: Empirical evidence from Thailand, Paper presented at 7th conference on performance measurement and management control, Barcelona, Spain.

 

Srimai, S., Damsaman, N., and Bangchokdee, S. (2010). Mechanisms of performance measurement for creating strategic alignment in Thai public sector. Paper presented at 5th International conference: Accounting and Management Information Systems, Bucharest, Romania.

 

Bangchokdee, S., Mia, L., and Winata. L. (2008). Linking competitive strategy, product life cycle and use of broad scope MAS information: an empirical study in Thailand. Paper presented at Global Accounting and Organizational Change Conference, Melbourne, Australia.

Thikamporn Ploonang and Sirilak Bangchokdee (2018). The relationship among perceived environmental uncertainty, balanced scorecard usage and hotel performance case study: hotels in Krabi and Phuket, Presented at the 12th National Conference on Management, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla Province pp.158-171. (The Best Paper Award)

 

Trithip Jutasantikul and Sirilak Bangchokdee (2018). Relationship of leadership styles, participative budgeting and managerial performance: a study in the Provincial Waterworks Authority, Presented at the 10th National Conference on Management, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla Province

 

Khanittha Suksawat and Sirilak Bangchokdee (2017). The relationship between participatory budget and managerial performance: a case study of provincial electricity authority. Presented at the 9th National Conference on Management, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla Province

 

Jiraporn Thepwarin and Sirilak Bangchokdee (2017). The relationships among the size of the organization. Strategy on the non-financial indicators: a case study of the hotel industry in southern Thailand Presented at the 9th National Conference on Management, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla Province

 

Piyawan Hethong and Sirilak Bangchokdee (2017). The relationships among decentralized organizational structure, environment Uncertainty, and the use of financial and non-financial indicators: a case study of hotel business in the southern region of the Andaman coast of Thailand Presented at the 9th National Conference on Management, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla Province

 

Kruawan Yoi Serisud and Sirilak Bangchokdee (2014). The relationship between the use of non-financial indicators and managerial performance in organizations implementing quality total management, Presented at the 6th National Conference on Management, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla Province

 

Usanee Suwanphakdi and Sirilak Bangchokdee (2014). The use of balanced scorecard in the banking industry. Presented at the 6th National Conference on Management, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla Province

 

Payear Charoennetkul and Sirilak Bangchokdee (2014). Errors of the income and expense accounts in the reports of the councilor candidates: a case study of Songkhla province. Presented at the 6th National Conference on Management, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla Province

 

Kamonporn Wanachat and Sirilak Bangchokdee (2013). Linking organization size, quality strategy and the use of non-financial performance indicators of public hospitals in Thailand. Presented at the 5th National Conference on Management, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla Province.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา ขุนแก้ว

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. Business Administration, Huazhong University of Science and Technology, China, 2020

ความเชี่ยวชาญ :

กำลังดำเนินการ

ข้อมูลติดต่อ :

0-7428-7921
rojana.ko@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Khunkaew, R., & Qingxiang, Y. (2019). Top Management Team Characteristics and Earnings Management: The Empirical Study in Thailand. Copernican journal of Finance and Accounting, 8(3).

Khunkaew, R., & Qingxiang, Y. (2019). Substitution between accruals-based and real activities earnings management of listed Thai firms, Journal of Corporate Accounting and Finance, 30(4).

Weingsamut, C., Ammarin, C., Phetkoh, P., Saetang, P., Kraidet , W., Khunkaew, R. (2016) Cost and return of Bungalow Business in Nakorn Si Tammarat, Journal of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham university, 35(5).

Khunkaew, R., & Suttipun, M. (2015). The Readiness of Accounting Professionals in an university toward ASEAN Economic Community (Thai version). Journal of Management Sciences, 32(1), 37-64

Ph.D. Business Administration, Huazhong University of Science and Technology, China, 2020

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

กำลังดำเนินการ

อาจารย์สิทธิ์ชัย ลิมาพร

วุฒิการศึกษา :

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ความเชี่ยวชาญ :

– การสอบบัญชี
– เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7901
sitchai.l@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Relationship of COSO Enterprise Risk Management on Balanced Scorecard: A Case Study the Rubber Wood Processing Companies In Thailand.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

อาจารย์อรอนงค์ สัตยารักษ์

วุฒิการศึกษา :

บช.ม. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ความเชี่ยวชาญ :

– การบัญชี

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7905
on-anong.s@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Muttanachai Suttipun, Weerawan Siripong, On-anong Sattayarak, Jittima Wichianrak, and Sutira Limroscharoen, (2018). The Influence of Enterprise Risk Management on Firm Performance Measured by the Balanced Scorecard: Evidence from SMEs in Southern Thailand. ASR: CMU Journal of Social Sciences and Humanities (2018),5(1),33-53.

 

Muttanachai Suttipun, On-anong Sattayarak, Photjanee Duangpanya, Somkao Runglertkrengkrai and . (2018). Relationship between competency as per the international education standards for accounting professionals and the awareness and understanding of the Thai financial reporting standards for small and medium sized enterprises: A case study of accounting professionals in Thailand’s southern region. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(3), 432-438.

 

นิตติกร สุวรรณศิลป์ พจนีย์ ดวงปัญญา วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล สิทธิ์ชัย ลิมาพร และอรอนงค์ สัตยารักษ์. (2559). การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ.วารสารหาดใหญ่วิชาการ. 14(2), 211-227

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

– ไม่มีข้อมูล –

อาจารย์วีระวรรณ ศิริพงษ์

วุฒิการศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556

ความเชี่ยวชาญ :

– บัญชีการเงิน

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7913
chokun_s@hotmail.com
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

วีระวรรณ ศิริพงษ์.(2560). การใช้บัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสงขลา.วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 15(1), 59-72.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์,กมลรัตน์ สฤษฎีพีรพันธุ์ และมัทนชัย สุทธิพันธุ์.(2561).อิทธิพลของกระแสเงินสด ต่อความสามารถในการทำกำไร และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 5(2), 111-120.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์ ,ณัฏฐณิชา คล้ายแก้ว,ตติยา แซ่เจีย,ปิยรัตน์ ไชยถาวร ,สุดารัตน์ บุตรจริยะและมัทนชัย สุทธิพันธุ์,(2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับคุณภาพกำไรของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 12(1), 129-137.

 

Muttanachai Suttipun, Weerawan Siripong, On-anong Sattayarak, Jittima Wichianrak, and Sutira Limroscharoen, (2018). The Influence of Enterprise Risk Management on Firm Performance Measured by the Balanced Scorecard: Evidence from SMEs in Southern Thailand. ASR: CMU Journal of Social Sciences and Humanities (2018), 5(1), 33-53.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์, นิตินันท์ พราหมหันต์, ปนัดฐา พิมพกาญจน์, จิราภรณ์ ปัญญายิ่ง, สุชาวดี แสงศรี, อิศรา มาลาวัยจันทร์, และมัทนชัย สุทธิพันธุ์, (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 16(2), 173-190.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์, มัทนชัย สุทธิพันธุ์, ปทุมพร หิรัญสาลี, และลักขณา ดำชู, (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลการดำเนินงานของธุรกิจด้วยการวัดผลเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและย่อมในจังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 15(1), 134-153.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

วีระวรรณ ศิริพงษ์ ,ณัฏฐณิชา คล้ายแก้ว,ตติยา แซ่เจีย,ปิยรัตน์ ไชยถาวร ,สุดารัตน์ บุตรจริยะและมัทนชัย สุทธิพันธุ์,(2561). อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพกำไรของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีประจำปี 2561. 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561. ขอนแก่น.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์ ,มัทนชัย สุทธิพันธุ์,ปทุมพร หิรัญสาลี,และลักขณา ดำชู,(2562). อิทธิพลของขอการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและย่อมในจังหวัดสงขลา.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 30 – 31 พฤษภาคม 2562. ระนอง.

 

วีระวรรณ ศิริพงษ์, นิตินันท์ พราหมหันต์, จรัสศรี ทองร่วง, ชฏารัตน์ ทองคุปต์, ธนัชพร เสนา, วรพร โชคไพศาล, วัชรี จรูญวงศ์, อัญชิสา ช่วยทองและ มัทนชัย สุทธิพันธุ์. อิทธิพลของรายงานผู้บริหารในรายงานประจำปีต่อผลการดำเนินงาน : กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (INCBAA 2020). วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่.

ดร.นิตติกร สุวรรณศิลป์

วุฒิการศึกษา :

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2567

ความเชี่ยวชาญ :

– การบัญชีการเงิน

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7922
nittikorn.s@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

นิตติกร สุวรรณศิลป์, ทิพวรรณ สวัสดี, มัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและการตกแต่งกำไร : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 14(1), 72-93.

 

นิตติกร สุวรรณศิลป์, มัทนชัย สุทธิพันธุ์, กฤติกา โพธิ์แก้ว, เข็มเพชร โชติวรรณ, ประภัสสร์ คงเนียม และ อมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ. (2562). คุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่ม SET100. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 1(2), 36-46.

 

นิตติกร สุวรรณศิลป์, ธนัชพร แก้วทอง, นวลอนงค์ แก้วสายทอง, นันทวดี ลดาพรหมทอง, สุภาพร เกาะเต้นและ มัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2561). การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงกับต้นทุนหนี้สิน. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 16(2), 153-170.

 

นิตติกร สุวรรณศิลป์, พจนีย์ ดวงปัญญา, วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล, สิทธิ์ชัย ลิมาพร และอรอนงค์ สัตยารักษ์. (2559). การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ Error Correction in Accounting to Reflect the True State of Business. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 14(2), 211-227.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

นิตติกร สุวรรณศิลป์. (2563). ความเกี่ยวข้องกันระหว่างข้อมูลทางบัญชีกับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน SET100: ศึกษาเปรียบเทียบในกิจการที่มีผลการดำเนินงานแตกต่างกัน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563. 20–21 กุมภาพันธ์ 2563 เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, (น. 18).

 

นิตติกร สุวรรณศิลป์, มัทนชัย สุทธิพันธุ์, กฤติกา โพธิ์แก้ว, เข็มเพชร โชติวรรณ, ประภัสสร์ คงเนียม และ อมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ. (2562). คุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่ม SET100. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6. 15 กุมภาพันธ์ 2562 เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้, (น. 581-582).

 

นิตติกร สุวรรณศิลป์, ธนัชพร แก้วทอง, นวลอนงค์ แก้วสายทอง, นันทวดี ลดาพรหมทอง, สุภาพร เกาะเต้นและ มัทนชัย สุทธิพันธุ์. (2561). ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อต้นทุนหนี้สิน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai). การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561 (INCBAA 2018). 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (น. 279-280).

 

มัทนชัย สุทธิพันธ์, สิทธิ์ชัย ลิมาพร, พรรษมน บุษบงษ์, นิตติกร สุวรรณศิลป์, สุธิรา ลิ้มรสเจริญ, เสาวคนธ์ กลิ่นนาวี, ศิริกาญจน์ ชวลิตสิทธิกุล, สุภาทิพย์ บุญภิรมย์, และ สุดารัตน์ มะดีเย๊าะ. (2560). อิทธิพลของสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อประสิทธิภาพการทำงานของอาจารย์บัญชีในจังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017: การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0” 27 มกราคม 2560 เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, (น. 577-585).

ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล

วุฒิการศึกษา :

ปรด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558

ความเชี่ยวชาญ :

การบัญชี

ข้อมูลติดต่อ :

0961546492
siwawong.p@psu.ac.th
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ศิววงศ์ เพชรจุล และ จิรัชญา บุญช่วย. (2564). ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปลาทะเล ในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. ใน กุลชญา แว่นแก้ว (บ.ก.), Business transition
to the new normal. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 (น. 797-
808). คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. จังหวัดเชียงใหม่.
กรรณิกา บัวทองเรือง, จิรัชญา บุญช่วย, ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ, และ ศิววงศ์ เพชรจุล. (2564).
ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรกับวิธีการจัดการต้นทุน ของธุรกิจ
SMEs. ใน กุลชญา แว่นแก้ว (บ.ก.), Business transition to the new normal. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้าน บริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 (น. 797-808). คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. จังหวัดเชียงใหม่.
ศิววงศ์ เพชรจุล และ จิระนาถ รุ่งช่วง. (2562). การบริหารต้นทุนสมัยใหม่กับความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการบัญชีของธุรกิจอาหารจีนท้องถิ่นเมืองตรัง. ใน ศุภกฤต ปิติพัฒน์ (บ.ก.), การสร้าง
แบรนด์ ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์
ครั้งที่ 5 (น. 243-250). คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. จังหวัด
อุดรธานี.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล