กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

วิจัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับเรา

ทีมงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
+66 7428 7948
kulwadee.l@psu.ac.th
นางเรืองรุ้ง ชีวรัชชานนท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
+66 7428 7839
ruangrung.c@psu.ac.th
นายวุฒิพงศ์ หว่านดี
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
+66 7428 7840
wutthipong.w@psu.ac.th
นางชนิตา กาญจนารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
+66 7428 7838
chanita.b@psu.ac.th

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และทุนอุดหนุนการวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง ประกาศทุนอุดหนุนจากเงินกองทุนมหาวิทยาลัย งบประมาณ 2567

เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทความร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปี งบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2566

ประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่อง ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่อง ทุนปราชญาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่อง ทุนองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ภายใต้กองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565

เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2565

เรื่อง การสนับสนุนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565-2566

เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) ประจำปี 2565

เรื่อง เงินรางวัลการประชุมวิชาการ International Symposium ประจำปี 2565-2566

แบบฟอร์มสำหรับการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบฟอร์มขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยวจก-วิจัย 1

แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 3.2

แบบวิจัย 5 รายงานสรุปแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน

แบบวิจัย 6 แบบฟอร์มการปรับปรุง-ไม่ปรับปรุงโครงการ

รูปแบบงานวิจัย 5 บท คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.

แบบฟอร์มรับรองการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (pdf/word)

แบบฟอร์มขอรับค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว)

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศวิจัย

ติดต่อเรา
งานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทรศัพท์ +66 7428 7838-40