กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

วิจัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับเรา

ทีมงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
+66 7428 7948
kulwadee.l@psu.ac.th
นางเรืองรุ้ง ชีวรัชชานนท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
+66 7428 7839
ruangrung.c@psu.ac.th
นายวุฒิพงศ์ หว่านดี
นักวิชาการอุดมศึกษา
+66 7428 7840
wutthipong.w@psu.ac.th
นางชนิตา กาญจนารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
+66 7428 7838
chanita.b@psu.ac.th

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และทุนอุดหนุนการวิจัย

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย

หัวข้อ
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256227-05-2019
การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2560 (ฉบับปรับปรุง)27-08-2017
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ภายใต้กองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 256029-03-2017
การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 256029-03-2017
แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนในการนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 256029-03-2017
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256121-10-2016
การเพิ่มค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการ 255713-06-2014

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย

หัวข้อ
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256101-11-2017
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256021-10-2016
ประกาศ ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์11-09-2014
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 255813-06-2014
การขอรับทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 255704-06-2014
ประกาศจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง "เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557"04-04-2014

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศวิจัย

ติดต่อเรา
งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทรศัพท์ +66 7428 7838-40
โทรสาร +66 7428 7890