กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ปริญญาโท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท

สาขาวิชาที่เปิดรับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

บัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต