กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อปี 2552 เป็นหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในภาคใต้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมุ่งการพัฒนานักศึกษาที่สามารถตอบความต้องการของโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของพื้นที่ได้

       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดและการประยุกต์ความรู้ผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับสถานการณ์จริง ดังนั้นจำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีจึงอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเพื่อให้สามารถสร้างบรรยากาศการศึกษาที่เป็นกันเอง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นอกจากนั้น หลักสูตรฯให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา ดังจะเห็นได้จากการที่หลักสูตรฯมีกระบวนการคัดสรรผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาผลการประเมินจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ถ้ามี) และมีการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ เนื่องจากเป็นหลักสูตรฯ ที่มีจำนวนปริมาณนักศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละชั้นปีจึงเอื้อต่อการดูแลเป็นรายบุคคล ทำให้การสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาผ่านกระบวนการทั้งที่เป็นทางการ (การประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อสอบถามความคิดเห็นหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา) และไม่เป็นทางการ(การสอบถามพูดคุยเมื่อพบนักศึกษาและนักศึกษาเองสามารถฝากความคิดเห็นไว้ที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ หรือที่อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้ตลอด) จากนั้นความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตรฯ ในการประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงอาจกล่าวได้ว่าจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยผนวกกับการที่หลักสูตรฯ มีจำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งของหลักสูตรฯ ทำให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด รับฟังความคิดเห็นเพื่อการนำมาปรับปรุงได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

สังคมการเรียนรู้นานาชาติ

เรียนรู้ในห้องเรียนแบบ Interactive และบรรยากาศการเรียนที่เป็นนานาชาติ

การเรียนการสอนทันสมัย

ประยุกต์ความรู้ผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับสถานการณ์จริง

เรียนกับอาจารย์ที่มีคุณภาพ

ถ่ายทอดความรู้ และความคิดเห็นกับอาจารย์ที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
ความคิดของผู้ประกอบการและความเป็นผู้นำ
โครงสร้างหลักสูตร
แนวทางการประกอบอาชีพ
  • พนักงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วนและ/หรือผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกสาร/ภาครัฐ
  • ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และ/หรือ เจ้าของกิจการ
  • อาจารย์สาชาวิชาบริหารธุรกิจ
  • นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 2 ปี
ข้อมูลติดต่อ

งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
0-7428-7854
IMBA PSU Thailand
https://www.imba-fmspsu.com/