กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัญชีมหาบัณฑิต

บัญชีมหาบัณฑิต

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการคิดและองค์ความรู้ทางด้านการบัญชีในระดับสูง และมีความสามารถในการวิจัยและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีให้เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างมีจริยธรรมต่อองค์กรและสังคมโดยรวม
บัญชีมหาบัณฑิต เปิดทำการเรียนการสอนเป็นปีการศึกษาแรกในปี พ.ศ.2554
การบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ ด้วยเหตุผลที่การประกอบวิชาชีพทางบัญชีเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จึงได้เสนอแนวทางการกำหนดคุณสมบัติบุคลากรทางการบัญชีให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standards: IES) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ IES 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมศึกษาทางวิชาชีพบัญชี IES 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ และ IES 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้สอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับ “บัญชีมหาบัณฑิต” นอกจากนี้เศรษฐกิจของภาคใต้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากภาคเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการ จึงมีความต้องการบุคลากร ด้านบัญชีที่มีศักยภาพให้เพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ ประกอบกับประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเปิดเสรีทางการค้า มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ทำให้ธุรกิจจะต้องพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องและโปร่งใสจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อีกทั้งวิชาชีพบัญชีเป็น 1 ใน 7 วิชาชีพที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ตามกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Framework Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services: AFAS) เพื่อเปิดให้มีการค้าเสรีด้านวิชาชีพบัญชี โดยอนุญาตให้นักวิชาชีพบัญชีจากประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียนสามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยได้อย่างเสรี ส่วนนักวิชาชีพบัญชีไทยก็สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีเช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มศักยภาพของนักบัญชีไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ปัจจุบันแม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการบัญชีในภาคใต้จำนวนมาก แต่ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดจัดการเรียนการสอนใน “หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต”
ทั้งนี้ “หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต” สามารถรองรับบัณฑิตในสาขาการบัญชีที่สำเร็จจากสถาบันการศึกษาทั้งในภาคใต้และส่วนกลาง ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปี
ดังนั้นการเปิด “หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต” จะช่วยพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านบัญชีให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีบัญชีขั้นสูงและสามารถใช้กระบวนวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจะตอบสนองความต้องการของทั้งระดับชุมชน สังคม ภูมิภาค และประเทศ ซึ่งรวมทั้งภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาจะมีบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้น รวมถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านการบัญชีในระดับสูง ทั้งเป็นการลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชีในภาคใต้อีกด้วย
หลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบัญชีให้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและด้านการวิจัย
2) ความรู้ขั้นสูงทางด้านการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับสากล สามารถนำทฤษฎีทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลงานวิจัยทางการบัญชี ตลอดจนการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี และสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้
4) สามารถทำงานในระดับบริหารได้ดีทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
5) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติเพื่อการตัดสินใจทางด้านการบริหาร และสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
หลักสูตรแห่งแรกและแห่งเดียว

หลักสูตรปริญญาโททางการบัญชีแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้

คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาการบัญชี

งานวิจัยได้รับการยอมรับ

ทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในเชิงวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตร
แนวทางการประกอบอาชีพ
  • ผู้ทำบัญชี
  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  • นักบัญชีบริหาร
  • นักวางระบบบัญชี
  • นักบัญชีภาษีอากร
  • อาจารย์/นักวิชาการ ทางด้านการบัญชี
  • บริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กำหนด โดยกฎกระทรวง
  • ผู้ประกอบการ
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 2 ปี
ข้อมูลติดต่อ

งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
0-7428-7858
m.acc.mgt@gmail.com
หลักสููตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
https://www.fms.psu.ac.th/index.php/macc