กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

 • ไทย
 • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ทุนการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดทุนการศึกษา

          ด้วยคณะวิทยาการจัดการมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด โดยทุนการศึกษาที่จัดสรรให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ แบ่งออกเป็น 2  ประเภท ได้แก่

          1.1 ทุนการศึกษาที่จัดสรรผ่านมหาวิทยาลัยฯ
          1.2 ทุนการศึกษาที่จัดสรรผ่านคณะวิทยาการจัดการ

ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

          1. ทุนการศึกษาที่จัดสรรผ่านมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หมายถึง ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดูแลรับผิดชอบในการรับสมัคร พิจารณา คัดเลือก และจัดสรรทุนการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยทุนทั่วไปจากหน่วยงานภายนอก ทุนจากเงินรายได้ กองทุนต่าง ๆ มูลนิธิ หรือดอกผลจากเงินบัญชีของมหาวิทยาลัย ทุนทำงานแลกเปลี่ยน และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

          2. ทุนการศึกษาที่จัดสรรผ่านคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ ทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากเงินรายได้ของคณะ ฯ กองทุนคณะฯ และทุนการศึกษาที่คณะฯได้รับบริจาคจากบุคคล บริษัท หน่วยงาน ห้างร้าน มูลนิธิ  ธนาคาร ซึ่งผู้มอบทุนการศึกษาจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติ โดยคณะวิทยาการจัดการมีทุนการศึกษา ดังนี้

          2.1  ทุนการศึกษาของคณะ ฯ ได้แก่ ทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากเงินรายได้คณะ ฯ ได้แก่  ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนเรียนดี ทุนทำงานแลกเปลี่ยน โดยมีทั้งทุนประเภทรายปีและต่อเนื่อง 

          2.2  ทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ ทุนการศึกษาที่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้บริจาคให้กับคณะ ฯ โดยตรง และมีวัตถุประสงค์ให้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีทั้งทุนประเภทรายปีและต่อเนื่อง

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยฯ

ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอกที่มอบผ่านมหาวิทยาลัยฯ

รายละเอียดต่าง ๆ ทางกองกิจการนักศึกษา  จะจัดส่งเอกสารให้งานกิจการนักศึกษามาประชาสัมพันธ์  รับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกให้เบื้องต้น  ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ  จะติดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องงานกิจการนักศึกษา  Facebook งานกิจการนักศึกษา และหน้าเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://student.psu.ac.th/news/

ทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปีที่ 1- 4  หลักสูตรปกติ 4 ปี
   2. มีความประพฤติดี
   3. มีความรับผิดชอบ
   4. GPA  2.00  ขึ้นไป
   5. ไม่อยู่ระหว่างการรับโทษวินัย
การรับสมัครทุนการศึกษา

–  เปิดรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1-2 หรือตามที่หน่วยงานที่มอบทุนการศึกษากำหนด

–  สถานที่รับสมัคร งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอกที่มอบผ่านคณะวิทยาการจัดการโดยตรง
คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปีที่ 1 – 4   หลักสูตรปกติ  4  ปี
   2. มีความประพฤติดี
   3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
   4. GPA  2.00  ขึ้นไป  หรือตามที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด
   5. ไม่อยู่ระหว่างการรับโทษวินัย
   6. อื่น ๆ ตามที่ผู้สนับสนุนทุนการศึกษากำหนด

หมายเหตุ ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก  คุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยงาน/บุคคลกำหนด

การรับสมัครทุนการศึกษา

–  เปิดรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1-2 หรือตามที่หน่วยงานที่มอบทุนการศึกษากำหนด

–  สถานที่รับสมัคร งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ทุนทำงานแลกเปลี่ยน คณะวิทยาการจัดการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปีที่ 1 – 4   หลักสูตรปกติ  4  ปี  (โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถสมัครทุนทำงานแลกเปลี่ยนได้ขณะศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป)
   2. มีความประพฤติดี
   3. มีความรับผิดชอบ
   4. GPA  2.00  ขึ้นไป
   5. ไม่อยู่ระหว่างการรับโทษวินัย

หมายเหตุ ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก  คุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยงาน/บุคคลกำหนด

การรับสมัครทุนการศึกษา

 เปิดรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ใน 1 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1-2

–  สถานที่รับสมัคร งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ