กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

วันที่ 24 กันยายน 2566 วันมหิดล บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้นำพวงมาลาไปวาง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณอเนกอนันต์ กับแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น้อมรำลึกถึงพระจริยวัตรของพระองค์ ไว้ในดวงใจ และได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสืบมา พร้อมทั้งยึดมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”