กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ระบบบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการบริหารท้องถิ่น นโยบายสาธารณะและการวางแผน การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การคลังและงบประมาณสาธารณะ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
แนวทางการประกอบอาชีพ
  • ข้าราชการ พนักงานราชการ
  • พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรอิสระ
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียนปกติ และสหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รวม 129 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี