กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

 • ไทย
 • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กรธุรกิจ พฤติกรรมองค์การ การบริหารการเงิน การบริหารการตลาด ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การตัดสินใจทางการบริหาร การจัดการเปรียบเทียบ สัมมนาปัญหาการจัดการทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจขนาดย่อ
แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ทั้งในและต่างประเทศได้

 • ผู้ประกอบการ
 • นักธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 • นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์และบริหารองค์กร
 • เลขานุการ
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
 • นักการตลาดออนไลน์
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 • ออแกไนเซอร์
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียนปกติ และสหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รวม 129 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี