กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

 • ไทย
 • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานระบบสารสนเทศ การโปรแกรมเชิงตรรกะและโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การฝึกงานระบบสารสนเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
 • เจ้าหน้าที่ออกแบบและบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • โปรแกรมเมอร์
 • นักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • ผู้บริหารฐานข้อมูล
 • ผู้บริหารเว็บไซต์
 • ผู้บริหารระบบสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประกอบธุรกิจอิสระ
 • ทำงานในองค์กรธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียนปกติ และสหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รวม 129 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี