กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การวางแผนอัตรากำลัง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  • เจ้าหน้าที่สรรหา
  • พนักงานบริการลูกค้า
  • เลขานุการ
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • อาชีพอิสระ
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียนปกติ และสหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รวม 129 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี