กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

 • ไทย
 • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบัญชี

บัญชี

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชี การบัญชีกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุน การบัญชีรัฐบาล การบัญชีภาษีอากร การสอบบัญชี ปัญหาการสอบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวางแผนและควบคุมกำไร การวิจัยทางการบัญชี
แนวทางการประกอบอาชีพ
 • หัวหน้างานบัญชีและการเงิน
 • นักวิเคราะห์บัญชี
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 • พนักงานบัญชี
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)
 • เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
 • ผู้เชี่ยวชาญสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • ผู้บริหารฝ่ายบัญชีต้นทุน
 • ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
 • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ
 • ที่ปรึกษาด้านภาษี
 • VP – Accounting and Finance
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียนปกติ และสหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 31 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รวม 139 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี