กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอกการเงินและการลงทุน

วิชาเอกการเงินและการลงทุน

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน หลักการลงทุน การบริหารสินเชื่อ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การบริหารสถาบันการเงิน การเงินระหว่างประเทศ การบริหารโครงการธุรกิจ สัมมนาทางการเงิน
แนวทางการประกอบอาชีพ
  • พนักงานการเงิน
  • นักวิชาการเงิน
  • นักวิชาการเงินและพัสดุ
  • ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำการลงทุน เช่น ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้จัดการกองทุน/ผู้บริหารการลงทุนส่วนบุคคล (Private Wealth)
  • นักบริหารการเงินในองค์กรธุรกิจภาคเอกชนและภาครัฐ
  • นักบริหารการเงินในตลาดเงิน
  • นักบริหารการเงินในตลาดทุน
  • อาชีพอิสระ
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียนปกติ และสหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รวม 129 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี