ข่าวทั่วไป

ข่าวคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวพัสดุ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

Faculty Activities

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ MIDC คณะวิทยาการจัดการ

MIDC & Innovation Club

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค

MICE Academic Cluster

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรม ฉลองครบรอบ 50 ปี PSU 13 มึ.ค. (วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ)

50 ปี สงขลานครินทร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ธนาคารยูโอบี ฯ

MOU ธนาคารยูโอบี ฯ