กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

สื่อสารองค์กร

เกี่ยวกับเรา

คณะทำงานสื่อสารองค์กร

Corporate Communications Department

Corporate Communications Department

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ภารกิจ โครงสร้าง ข้อมูลต่างๆ ดาวน์โหลด/อื่นๆ

ภารกิจ

สื่อสารองค์กร

ดูแลหน่วยงานในกำกับโดยมีหน่วยงาน ดังนี้
– หน่วยประชาสัมพันธ์
– หน่วยวิเทศสัมพันธ์
– งานจัดการศึกษา
– งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาเอกการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– สาขาวิชาการบัญชี
– งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ
– งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
– งานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม
– งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– งานกายภาพและระบบนิเวศ

หน่วยประชาสัมพันธ์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานจัดการศึกษา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชาเอกการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สาขาวิชาการบัญชี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

งานกายภาพและระบบนิเวศ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

โครงสร้าง

ที่ปรึกษา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์

+66-7428-7800

theerawat.h@psu.ac.th

ที่ปรึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร

ดร.รุชดี  บิลหมัด

+66-7428-7940

ruchdee.b@psu.ac.th

ประธานกรรมการ
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญา  สุวรรณโณ

+66-7428-7935

nuttida.n@psu.ac.th

รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ดร.วันอามีนา  บอสตัน อลี

+66-7428-7807

wanamina.w@psu.ac.th

กรรมการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายอภิชาติ อรนพ

+66-7428-7820

apichad.o@psu.ac.th

กรรมการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

นางวิชญะณัฏฐ์ อังคฉัตรชัย

+66-7428-7823

witchayanat.a@psu.ac.th

กรรมการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

นายนัฐวุฒิ จินดาวงศ์

+66-7428-7950

nattawut.j@psu.ac.th

กรรมการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวภัทรสุดา สุขทอง

+66-7428-7863

phattharasuda.s@psu.ac.th

กรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภาณุ คูนิอาจ

+66-7428-7813

panu.k@psu.ac.th

กรรมการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางเรืองรุ้ง  ชีวรัชชานนท์

+66-7428-7839

ruangrung.c@psu.ac.th

กรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมผกา  ศรีไพบูลย์

+66-7428-7854

pimpaka.s@psu.ac.th

กรรมการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

นางศุภญาลักษณ์ ศรีจันทร์กุล

+66-7428-7857

supayalak.s@psu.ac.th

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร

นางสาวอัจฉรีย์ เชาวน์ชลากร

+66-7428-7958

atcharee.c@psu.ac.th

กรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรวรรณ เอียดทอง

+66-7428-7844

orawan.e@psu.ac.th

กรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอาจารี จิตนุราช

+66-7428-7846

ajaree.j@psu.ac.th

กรรมการและเลขานุการ
นักประชาสัมพันธ์

นายอาณัฐ  ซึ้งประสิทธิ์

+66-7428-7841

arnut.s@psu.ac.th

ข้อมูลต่างๆ

ข่าวสาร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • FMS Hatyai to Global Business
  • FMS Youtube Channel
ความรู้

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ดาวโหลด / อื่นๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

แบบประเมิน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ติดต่อเรา

15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ +66-7428-7900 โทรสาร +66-7428-7890

fms-info@group.psu.ac.th

จำนวนบุคลากรในคณะทำงานสื่อสารองค์กร