กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ม.อ. บรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” แก่ทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์กำหนดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปี พ.ศ. 2567
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ให้แก่ ทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
การจัดการบรรยายครั้งนี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาคณะให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกหน่วยงานภายในคณะฯ ได้เรียนรู้และร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้ทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ที่จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566
——
กิจกรรม : งานยุทธศาสตร์ บริหารรายได้ และนวัตกรรมสารสนเทศ
ข่าว ภาพ : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ประชาสัมพันธ์)