กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

แจ้งกำหนดการ วันนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

แจ้งกำหนดการ วันนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษารหัส 59 ทั้งหมด 7 หลักสูตร
1. บธ.บ. สาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์
2. บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการประชุมฯ
4. บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด
5. บธ.บ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
6. บัญชีบัณฑิต
7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

ระดับหลักสูตร ช่วงวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563

(หลักสูตรดำเนินการจัดขึ้นเอง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 20 เม.ย. 63)
รูปแบบการนำเสนอเป็น VDO Presentation โดยช่วงเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษารอรับการติดต่อสอบถามจากทางอาจารย์ ด้วย

ระดับคณะ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

(VDO Conference) ด้วยการใช้โปรแกรม ZOOM สำหรับคนที่ผ่านการพิจารณาจากหลักสูตร
โดยจะประกาศผล วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวและไฟล์นำเสนอ เพื่อนำเสนอกับกรรมการ

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกคน แจ้งข้อมูลการนำเสนอผลงานในแบบฟอร์ม ตามลิงค์นี้ : https://bit.ly/2xebcE1 
และส่งรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษาฉบับจริง จำนวน 2 เล่ม (ที่ห้องหน่วยสหกิจศึกษา งานบริการการศึกษา)
ภายในวันที่ 26 เมษายน 2563 นี้

*****คะแนนการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา จะมีผลต่อการประเมินขั้นคะแนน รายวิชาสหกิจศึกษา*****