กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ข่าวสารสำหรับบุคลากร

ประกาศมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด-19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

คณะขอแสดงความความห่วงใยของคณะวิทยาการจัดการในสถานการณ์ COVID-19 ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลคณะวิทยาการจัดการ หลังวันที่ 10 เมษายน 2563   https://youtu.be/sxNVY-kt7G8

ตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 16/2563  เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสงขลา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่

  คณะขอแจ้งให้บุคลากรทราบว่ารัฐบาลได้ประกาศ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)   ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา