กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยในวิทยาเขตหาดใหญ่

ตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 16/2563 

เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสงขลา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั้น

 

เพื่อให้การปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาดังกล่าว เกิดผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จึงมีคําสั่งให้ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ขณะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เว้นแต่การอยู่อาศัยในสถานที่ซึ่งเป็นที่พัก ของบุคลากรและนักศึกษา

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง