กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เริ่มเวลา 22.00 – 04.00 น อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เริ่ม 3 เม.ย. 63

 

คณะขอแจ้งให้บุคลากรทราบว่ารัฐบาลได้ประกาศ
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

 

ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง