กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ปริญญาเอก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาเอก

สาขาวิชาที่เปิดรับ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ