ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Department of Public Administration) 
 
      จัดการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนรายวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายทั่วไป ทฤษฎีองค์การ นโยบายสาธารณะ หลักการวางแผนระบบ การบริหารงานราชการ งานคลัง งานบุคคล และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
1. สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์นโยบาย การจัดทำและวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ หัวข้อพิเศษทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน