กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

FMS Staff Portal ยินดีต้อนรับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุกท่านเข้าสู่ระบบ FMS Staff Portal กรุณาเลือกเมนูเพื่อดำเนินการต่อ
ประกาศจากคณะ ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

เมื่อเข้าใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์สาธารณะ กรุณาออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน

เมื่อเข้าใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์สาธารณะ
กรุณาออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน